velikost textu

Contextualising or relativising evil? A probe into US antebellum slavery

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Contextualising or relativising evil? A probe into US antebellum slavery
Název v češtině:
Kontextualizace či relativizace zla? Sonda do otrokářského systému amerického Jihu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Kubíček
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
PhDr. Tereza Topolovská
Id práce:
198349
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Michael Parenti, otroctví, dějinné vypravování, vykořisťování, Samuel Cartwright, proces zrušení otroctví
Klíčová slova v angličtině:
Michael Parenti, slavery, historical narrative, exploitation, Samuel Cartwright, the process of abolition
Abstrakt:
Abstrakt Účelem této práce je prozkoumat zrušení otroctví v USA v období před občanskou válkou. Analýze je provedena skrze levicově orientované prizma představené Michaelem Parentim. První část práce představuje stručné vysvětlení Parentiho teorie na příkladu pozdní římské republiky a jejím politicko-ekonomickém pozadí, které je znázorněno v knize The Assassination of Julius Caesar. Tato část také pokrývá historické precedenty otroctví spolu se specifickými vědecky podloženými argumenty ve prospěch otroctví, se kterými přisel Samuel Cartwright. Závěrečná část popisuje proces zrušení otroctví. Závěrem vytváří analogii mezi římskou senátorskou demokracií a rasovým otroctvím v USA před rokem 1861. Tato analogie je postavěna na premise, že v obou případech privilegovaná společenská třída ovlivnila výklad těchto dějin ve svůj prospěch, aby zakryla své ekonomické zájmy. Klíčová slova: Michael Parenti, otroctví, dějinné vypravování, vykořisťování, Samuel Cartwright, proces zrušení otroctví
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this thesis is to examine the abolition of antebellum slavery in the US through a leftist prism introduced by Michael Parenti. The first part provides a brief explanation of Parenti’s theory on an example of the late Roman republic and its politico-economic background, which is depicted in The Assassination of Julius Caesar. In this part is also covered the historical precedent of slavery along with specific scientifically based arguments in favour of slavery developed by Samuel Cartwright. The last chapter gives a description of the process of abolition and eventually an analogy between Roman senatorial democracy and the antebellum slavery is established on a premise that in both the cases the privileged social class influenced historical narration of those events for its own benefit to cover its economic interests. Keywords: Michael Parenti, slavery, historical narrative, exploitation, Samuel Cartwright, the process of abolition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kubíček 408 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kubíček 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kubíček 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Topolovská 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB