velikost textu

Separace polárních farmaceuticky aktivních látek vícemodální chromatografií ve spojení s UV a MS detekcí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Separace polárních farmaceuticky aktivních látek vícemodální chromatografií ve spojení s UV a MS detekcí.
Název v angličtině:
Separation of polar pharmaceutically active compounds by multimodal chromatography with UV and MS detection.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sofiya Grybinik
Vedoucí:
doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Konzultant:
Mgr. Michal Douša, Ph.D.
Id práce:
198348
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je zaměřena na analýzu farmaceuticky aktivních látek (API) pomocí multimodální kapalinové chromatografie na kolonách Acclaim mixed-mode WAX-1, Acclaim mixed-mode WCX-1 a Acclaim mixed-mode HILIC-1. Pro analýzu bylo zvoleno 16 analytů, mezi které patřily látky kyselé, bazické a neutrální povahy. Všechny zvolené analyty se široce používají ve farmaceutickém průmyslu a jejich účinná separace má tudíž velký význam. Multimodální kapalinová chromatografie (MMC) se v poslední době stává populární metodou pro analýzu širokého spektra látek díky jejímu universálnímu mechanismu, který je založen na kombinaci dvou a více interakčních modů (hydrofilní, iontově-výměnný, reverzní interakční mechanismus). Její použití může být výhodné při analýze látek, které jsou špatně rozpustné za použití běžných technik pro HPLC a také nabitých a polárních látek. Z toho plyne, že její využití může být obzvlášť výhodně při vývoji léčivých látek, které mají velice různorodé fyzikálně- chemické vlastnosti. V této práci bylo proměřeno 16 analytů za různých podmínek a na základě získaných dat byly sestavené závislosti retenčního času na obsahu organické složky, koncentraci pufru a pH. Na základě daných závislostí, známých struktur analyzovaných látek a článků, které se zabývaly podobným tématem, byly navržené interakční mechanismy pro jednotlivé skupiny látek v různých chromatografických systémech. Na základě těchto informací byly shrnuté poznatky, které by mohly být užitečné při optimalizaci chromatografických podmínek a výběru stacionární fáze pro různé skupiny látek.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on the analysis of pharmaceutically active ingredients with use of mixed-mode liquid chromatogrpahy on columns Acclaim mixed-mode WAX-1, Acclaim mixed-mode WCX-1 and Acclaim mixed-mode HILIC-1. For the purpose 16 analytes were chosen with acidic, basic or neutral properties. All the analytes are of great use in pharmaceutical industry thus their efficient separation plays a very important role. Mixed-mode chromatography is becoming an increasingly popular method for the analysis of diverse compounds thanks to its mechanism based on the combination of two and more interaction modes (hydrophilic interaction, ion-exchange and reversed-phase mechanism). This HPLC technique can be useful for the analysis of the compounds which are poorly soluble in mobile phase while using reversed-phase techniques for charged and polar compounds. Considering the above mentioned facts the application of mixed-mode stantionary phase can be especially beneficial for the development of new drugs which may have various physical and chemical properties. In this work 16 analytes were analysed under different conditions. The data obtained from the measurements was used to construct the plots depicting relationship between the retention factors of analytes and organic compound content, buffer concentration and pH. On the grounds of these plots as well as known chemical structures of the analysed molecules and publications which have dealt with the same problem, the possible interaction mechanisms in various chromatographic systems were proposed. Based on these explanations some importants considerations on the optimization of the chromatographic conditions as well as selection of the stationary phase for different types of analytes were made.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sofiya Grybinik 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sofiya Grybinik 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sofiya Grybinik 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc. 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB