velikost textu

Diverzita flóry svrchního siluru Českého masivu a její srovnání s obdobnými celosvětovými lokalitami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diverzita flóry svrchního siluru Českého masivu a její srovnání s obdobnými celosvětovými lokalitami
Název v angličtině:
Diversity of the upper Silurian flora of Bohemian Massif and its worldwide comparison with coeval localities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Uhlířová
Vedoucí:
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Konzultanti:
doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Id práce:
198309
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geobiologie (NGEOBI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 09.09.2020
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na diverzitu rostlinného společenstva svrchního siluru (přídolí) Barrandienu. Podstatná část je věnována revizi makrofosilních nálezů rostlin z Barrandienu daného období, které byly již dříve publikovány. Na základě detailního výzkumu jsou rostliny systematicky zařazeny a synonymizovány. Při studiu vzorků bylo užito výhradně nedestruktivních metod, zahrnující pozorování pod binokulárním mikroskopem, fotografickou dokumentaci, kresbu pomocí optického zařízení camera lucida či kresbu z detailních fotografií. Využito bylo techniky pozorování vzorků jak v denaturovaném lihu, tak zkoumání jejich reliéfu v suchém stavu s měnícím úhlem osvětlení. Kombinace poznatků z obou technik následně umožnila sestavení objektivních rekonstrukcí jednotlivých makrofosílií. Součástí popisu bylo také zjištění rozměrů rostlinných částí s využitím jednotného způsobu měření. Výsledkem této práce je evidence celkem sedmi již publikovaných vzorků, které představuje pět fosilních rodů rostlin. Jmenovitě se jedná o rody Aberlemnia, Baragwanathia, Fusiformitheca, Tenanthosella a Tichavekia. Rod Tenanthosella a typový druh Tenanthosella obrhelii jsou v rámci této práce popsány jako nové taxony na základě odlišných znaků, které se u jiných taxonů nevyskytují. Rozmanitost a paleoekologie rostlinného společenstva Barrandienu je dále stručně srovnána s obdobnými celosvětovými lokalitami. Klíčová slova: fosilní rostliny, diverzita, silur, přídolí, Tenanthosella obrhelii, Barrandien
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with diversity of the Upper Sillurian (Přídolí) plant assemblage from the Barrandian. Important part constitues a description of plant macrofossils of the Barrandian within this period, which have been previously published. Revision of those fossil plants also includes determination of plant genera and species, their systematic classification and synonyms. Only non–destructive methods were used to study the samples, including observation under a binocular microscope, photographic documentation, camera lucida drawings or drawings according to detailed photographs. For observing, there was used the technique of both immersion of the samples in denatured alcohol and examination of their dry relief in various beam angles. Combination of knowledge from both techniques subsequently enabled to create some objective reconstructions for the macrofossils. Measuring of plant dimensions by using a uniform method of measurement was a constituent part of the description as well. The result of this work is registration of seven previously published samples representing five fossil genera of plants. The genera namely contains Aberlemnia, Baragwanathia, Fusiformitheca, Tenanthosella and Tichavekia. The genus Tenanthosella and the type species Tenanthosella obrhelii are described as new taxa in this work because of different features, which no other taxon possess. Key words: fossil plants, diversity, Silurian, Přídolí, Tenanthosella obrhelii, the Barrandian
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Uhlířová 13.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Uhlířová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Uhlířová 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 154 kB