velikost textu

Paleoekologická studie křídové extremofilní flóry s důrazem na xerofyty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Paleoekologická studie křídové extremofilní flóry s důrazem na xerofyty
Název v angličtině:
Paleoecological study of the Cretaceous extremophilic flora with emphasis on xerophytes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Čepičková
Vedoucí:
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Id práce:
198308
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geobiologie (NGEOBI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 02.05.2021
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Studovaný materiál pochází z české křídové pánve perucko-korycanského souvrství cenomanského stáří, z lokalit Pecínov a Praha – Malá Chuchle z české křídové pánve. Pro srovnání s fosilními taxony byly použity xerofytní až mesofytní recentní rostliny. Fosilní i recentní materiál byl dokumentován makromorfologicky a pomocí kutikulární analýzy. V systematické části bylo popsáno 11 fosilních taxonů z oddělení Lyginopteridophyta, Cycadophyta, Ginkgophyta, Pinophyta, Magnoliophyta, z nich byly tři taxony popsány nově (list benetitu Zamites mirovanae sp. nov., listy krytosemenných rostlin Dicotylophyllum labutae sp. nov, D. pecinovense sp. nov). Na studovaném materiálu bylo dále na základě studia makro- a mikromorfologie stanoveno, které fosilní rostliny perucko-korycanského souvrství patří mezi extremofyty. Pozorování prokázalo, že rostliny vystavené stresu se nedostatku vody bránily tím, že upravily svou mikromorfologickou stavbu. Analýzou dříve publikovaných a nově získaných dat byly mezi studovanými fosilními taxony vydělěny halofyty. Tyto rostliny pocházející z prostředí slaných marší a příbřežních močálů ovlivňovaných mořským přílivem jsou charakterizované silnými kutikulami, průduchy zanořenými ve stomatálním dvůrku nebo obklopené výrazným valem nebo papilami. Na povrchu epidermis mohou mít různé ornamentace ve formě vrásek nebo papil. V sedimentech perucko-korycanského souvrství jsou zastoupeny relativně hojně. Rozdíl mezi mesofyty a xerofyty nebylo možno jednoznačně stanovit, přesto se podařilo vydělit alespoň dva xerofyty, a to Pseudoctenis babinensis a Dicotylophyllum labutae. Xerofyty jsou typické silnými kutikulami, průduchy zanořenými ve stomatálním dvůrku a/nebo jsou obklopené výrazným valem nebo papilami. Na povrchu epidermis mohou mít různé ornamentace ve formě vrásek nebo papil. Mesofyty jsou charakterizované znaky podobnými xerofytům, nicméně tyto znaky jsou mnohem méně výrazné. Tyto rostliny původně rostly ve větších či menších vzdálenostech od vodních toků a sedimentačních bazénů. Ve fosilním záznamu perucko-korycanského souvrství se vyskytují relativně vzácně. Srovnání s recentními rostlinami potvrdilo extremofilní charakter řady taxonů rostlin perucko-korycanského souvrství. Přítomnost xerofytů indikuje sezónní klima, které pravděpodobně panovalo v době trvání cenomanu v prostoru Českého masivu. Klíčová slova: extremofyty, xerofyty, mesofyty, halofyty, kutikulární analýza, křída, fosilní listy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Čepičková 29.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Čepičková 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Čepičková 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Kvaček, CSc. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 154 kB