velikost textu

Přestupky v oblasti požární ochrany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přestupky v oblasti požární ochrany
Název v angličtině:
Administrative infractions in fire defence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Trachta
Vedoucí:
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Id práce:
198307
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přestupky v oblasti požární ochrany, přestupkové právo, požární ochrana
Klíčová slova v angličtině:
administrative offenses in the fire protection, offense law, the fire protection
Abstrakt:
Přestupky v oblasti požární ochrany Cílem této diplomové práce je zhodnocení aktuálního stavu právní úpravy přestupků v oblasti požární ochrany. S novým přestupkovým zákonem došlo v oblasti přestupkového práva k výrazným změnám, které v oblasti požární ochrany přinášejí mnohé komplikace. Došlo k rozšíření pojmu “přestupek” a k dalším zásadním úpravám. Přestupků, kterých se dřív mohly dopustit pouze fyzické osoby, se nově mohou dopustit i právnické a podnikající fyzické osoby. V první části se práce zabývá obecnými zásadami, kterými se přestupkové právo řídí a jaký vliv mají na přestupky v požární ochraně. Tyto zásady jsou zásadní pro pochopení dalších institutů přestupkového práva. Práce se také zabývá vývojem právních předpisů v oblasti požární ochrany. Nejdůležitější předpisy v této oblasti jsou v současnosti zákon o požární ochraně a zákon o hasičském záchranném sboru, kde se nachází úprava všech přestupků v oblasti požární ochrany. Zákon o požární ochraně však nebyl dodnes novelizován, proto nerespektuje novou obecnou úpravu přestupkového práva, což způsobuje výkladové komplikace. V hlavní části práce lze nalézt podrobnou analýzu jednotlivých přestupků v oblasti požární ochrany. U každého přestupku je uveden jeho účel a smysl konkrétního přestupku a důvod, proč zákonodárce přistoupil k jeho úpravě. Zároveň jsou zde uvedeny nejvýznamnější problémy, které se u těchto přestupků objevují. V závěru se tato práce zabývá přestupkovým řízením, především odlišnostmi v oblasti požární ochrany a sankcemi, které lze za přestupky uložit. Tato práce akcentuje především problémy, které současná úprava přestupků v oblasti požární ochrany přináší. Je poukázáno na nejdůležitější problémy, které by se měly vyřešit v budoucí novelizaci zákona o požární ochraně a zákona o hasičském záchranném sboru, případně nabízí možná řešení.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Administrative defenses in the fire protection The aim of this thesis is to evaluate the current state of legal regulation of administrative offences in fire protection. With the new administrative offence law, there have been significant changes in the area of offence law, which bring many complications in the area of fire protection. The term “ administrative offence” has been expanded with other significant changes have been made. Administrative offences, which previously could only be committed by natural persons, can also be committed by legal entities and natural business persons. In the first part, the thesis deals with the general principles governing the offence law and with their influence on fire protection offences. These principles are fundamental for the understanding of other offence law instances. The thesis also deals with the development of legislation in the area of fire protection. Currently, the most important laws in this area are the Fire protection law and the Fire rescue brigade law, where all fire protection administrative offences are regulated. However, the Fire protection law has not been amended to this day, therefore it does not respect the new general regulation of administrative offence law, which causes interpretative complications. In the main part of the thesis, a detailed analysis of individual administrative offences in the area of fire protection can be found. For each administrative offence, the purpose and sense of the particular offence are stated, as it is the reason why the legislator proceeded to modify it. Simultaneously, the most significant problems occurring with these administrative offences are listed. In conclusion, this thesis deals with administrative offence proceedings, especially differences in fire protection and sanctions that can be imposed for administrative offences. This thesis mainly emphasizes the problems of the current regulation of administrative offences in the area of fire protection. It highlights the most important issues that should be resolved in future amendments to the Fire protection law and the Fire rescue brigade law and it offers possible solutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Trachta 853 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Trachta 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Trachta 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB