velikost textu

Aspekty působící na oblast gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspekty působící na oblast gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol
Název v angličtině:
Aspects affecting literacy in swimming lessons of primary school pupils
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Svobodová
Vedoucí:
PaedDr. Irena Svobodová
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
198285
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výuka, žáci, plavecký výcvik, osobnost, dispozice, vzdělání, plavání,mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
training, pupils, swimming training, personality, disposition, education, swimming, younger school age
Abstrakt:
NÁZEV Aspekty působící na oblast gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol AUTOR Barbora Svobodová KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Hlavním cílem práce je zaměření se na dispoziční, osobnostní a sociokulturní aspekty žáků. V rámci práce budou tyto aspekty sledovány a bude hodnocen jejich vliv na vzdělání a výuku v oblasti plavecké gramotnosti. Žáci budou pozorováni v průběhu mladšího školního věku, kde je v současnosti nově stanovena povinná plavecká výuka. Dalším cílem bude upozornit na vhodný věk, kdy by měla povinná plavecká výuka v mladším školním věku probíhat tak, aby byla co nejefektivnější, aby byly splněny výstupy stanovené z RVP ZV, byla eliminována neúspěšnost u dětí v průběhu výuky plavání a aby výuka plavání plnila požadavky na záchranu života. KLÍČOVÁ SLOVA Výuka, žáci, plavecký výcvik, osobnost, dispozice, vzdělání, plavání, mladší školní věk
Abstract v angličtině:
TITLE Aspects affecting literacy in swimming lessons of primary school pupils AUTHOR Barbora Svobodová DEPARTMENT Department of physical education SUPERVISOR PaedDr. Irena Svobodová ABSTRACT The main aim of the thesis is to focus on dispositional, personal and socio-cultural aspects of pupils. In this thesis these aspects will be monitored and their influence in education and training in the area of swimming literacy will be evaluated. Pupils will be monitored during the younger school age, where mandatory swimming lessons are currently being introduced. Another aim will be to highlight the appropriate age at which mandatory early- school swim training should take place in a way that is effective as much as possible to meet the outputs set by the RVP ZV, eliminating failure of children during swimming lessons, and swimming lessons fulfilling requirements to save life. KEY WORDS Training, pupils, swimming training, personality, disposition, education, swimming, younger school age.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Svobodová 5.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Barbora Svobodová 2.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Svobodová 499 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Svobodová 428 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Irena Svobodová 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 541 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB