velikost textu

Motivační aspekty vedení osobního blogu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivační aspekty vedení osobního blogu
Název v angličtině:
Motivational aspects of running a personal blog
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Štěpánková
Vedoucí:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Id práce:
198264
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
motivace|blogování|osobní blog|česká blogosféra|sociální média
Klíčová slova v angličtině:
motivation|blogging|personal blog|Czech blogosphere|social media
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zmapovat motivaci k vedení osobního blogu u české dospělé blogové populace. Teoretická část nejprve charakterizuje blog coby formu virtuální mezilidské komunikace a mapuje vývoj a současnost české blogosféry s ohledem na potenciální motivy, které se v ní mohou projevovat. Dále představuje motivační teorie spojované s produkcí blogového obsahu a konkrétní motivační faktory vyplývající z předešlých výzkumů v českém prostředí i v zahraničí. Nahlíží i motivaci k blogování podle charakteristik blogerů, jako jsou věk, pohlaví a osobnost. Výzkumná část práce využívá kombinovaný výzkumný design dotazníkového šetření. Z explorační faktorové analýzy vyplynulo sedm ústředních motivů k vedení osobního blogu: Harmonizace a introspekce, Seberealizace, Socializace, Výdělek, Šíření informací, Rozšíření obzorů a Dokumentace. První čtyři faktory negativně korelují s věkem. Ženy jsou více motivovány faktory Harmonizace a introspekce, Socializace a Výdělek než muži. A motiv Rozšíření obzorů se v průběhu blogovací kariéry stává silnějším. Výsledky jsou doplněné kvalitativním vhledem.
Abstract v angličtině:
Abstract: The principal aim of this thesis is to examine motivations for running a personal blog among the Czech adult blogger population. The theoretical part covers the charakteristics of blog as a form of virtual interpersonal communication and explores the historical development and the current status of the Czech blogosphere, with regard to potential motives that it reflects. Furthermore, it introduces motivational theories associated with the production of blog content and specific motivational factors based on previous research both in the Czech and foreign countries. In addition, it examines motivation for blogging in terms of characteristics of bloggers such as age, gender and personality. The empirical part of the thesis consists of a combined research design of a questionnaire. The exploratory factor analysis has discovered seven key motivational factors: Harmony and introspection, Self-actualization, Socialisation, Profit, Information spreading, Broadening one's horizons and Documentation. The first four factors show a negative correlation with age. Women are more motivated by Harmony and introspection, Socialisation and Profit than men. The motive of Broadening one's horizons increases during the bloggers' career. The results are accompanied by qualitative insight.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Štěpánková 2.31 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Štěpánková 708 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Štěpánková 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Štěpánková 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 153 kB