velikost textu

Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7
Název v angličtině:
Social Housing in Social Policy focusing on Prague 7 City District
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Junková
Vedoucí:
RNDr. Olga Sivková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Alice Velková, Ph.D.
Id práce:
198261
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na současný systém sociálního bydlení v kontextu sociální politiky České republiky. Zabývá se jak jednotlivými skupinami využívajícími sociální bydlení, tak sociálním bydlením v evropských zemích a celkovým historickým kontextem, který vedl k současnému stavu sociálního bydlení v České republice. Teoretická část se dále věnuje bytové politice, která s tématem úzce souvisí. Vzhledem ke složitosti a šíři daného tématu je analytická část práce zaměřena na zhodnocení problematiky sociálního bydlení v Městské části Praha 7. Stávající populace Městské části Praha 7 je do značné míry ovlivněna zvýšenou imigrací osob ve věku 20–45 let. Tím dochází již řadu let k omlazení celkové populace, přičemž se tento fakt projevuje mj. klesajícím podílem seniorů žijících na území této městské části. Výsledky populační projekce do roku 2050 naznačují, že poměr jednotlivých věkových složek se pravděpodobně nepatrně pozmění, přičemž může dojít i k vysokému nárůstu počtu obyvatel. Hodnoty střední délky života při narození spolu s průměrným věkem matky při narození prvního dítěte se budou zvyšovat a následovat celorepublikový trend. Pozornost je věnována i městským bytům, kterými městská část disponuje, podmínkám pro jejich získání a současnému mechanismu jejich rozdělování občanům dle věkových skupin. Městská část Praha 7 má k dispozici široké spektrum nástrojů pro řešení problémů spojených s finanční nedostupností bydlení a je tak schopna pomoci jak seniorům, tak matkám samoživitelkám či domácnostem jednotlivců v bytové nouzi. Klíčová slova: sociální bydlení, bytová politika, městská část Praha 7, populační vývoj, populační projekce
Abstract v angličtině:
Social Housing in Social Policy focusing on Prague 7 City District Abstract This diploma thesis focuses on the current system of social housing in the context of the social policy of the Czech Republic. It deals with individual problem groups using social housing, involves the research of social housing situation in other European countries and the overall historical context that has led to the current social housing situation in the Czech Republic. The theoretical framework aims to the housing itself it closely associated with the main topic. Since the subject is complex and broad, the analytical framework concentrates on social housing issues of the Prague 7 district. Current population in this particular territory is largely influenced by increased number of immigration of people mostly aged 20−45. As a result, the overall population is younger than in other parts and the number of seniors living in Prague 7 municipal district has been continuously decreasing. The outcomes of the population projection to the year 2050 suggest the proportion of age groups will probably change, and a high population growth is likely to happen under given assumptions. The life expectancy at birth and mean age of mothers at first childbirth increase, respecting nationwide trend. One of the other important factors is the availability of urban dwellings belonging to the Prague 7 district, its renting conditions, and current distribution mechanisms to the citizens respecting various age groups. The Prague 7 district officials have a broad range of instruments to solve problems associated with financial inaccessibility of housing and therefore can help the seniors, single mothers and other individuals in housing need. Keywords: Social Living, Housing Policy, Prague 7 City District, Population Development, Population Projection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Junková 2.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Junková 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Junková 170 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Olga Sivková, Ph.D. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 153 kB