velikost textu

Společné územní a stavební řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné územní a stavební řízení
Název v angličtině:
Joint procedure to grant planning and building permission
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Natálie Souralová
Vedoucí:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Id práce:
198260
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
společné územní a stavební řízení, společné rozhodnutí, rekodifikace veřejného stavebního práva
Klíčová slova v angličtině:
joint procedure to grant planning and building permission, joint permit, recodification of the Czech Public Construction Law
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá společným územním a stavebním řízením. Cílem práce je shrnout vývoj společného územního a stavebního řízení v letech 2007 až 2018 a zaměřit se na vymezení problematických aspektů relevantní právní úpravy a následně popsat možnosti jejich vhodného řešení. Dílčím cílem je i nastínění možných změn právní úpravy v souvislosti s připravovanou rekodifikací veřejného stavebního práva, ve které hraje institut společného územního a stavebního řízení klíčovou roli. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, jejichž cílem je snaha o zmapování problematiky společného územního a stavebního řízení. První kapitola vymezuje úvod do problematiky společného územního a stavebního řízení a zaměřuje se na vztah zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zároveň také na vymezení základních zásad, které je nezbytné při vedení společného územního a stavebního řízení uplatňovat. Účelem druhé části práce je poskytnout ucelený přehled obecného vývoje společného územního a stavebního řízení v letech 2007 až 2018 se zaměřením na nejpodstatnější novelu č. 225/2017 Sb., která přináší velký posun pro právní úpravu společného územního a stavebního řízení. Třetí část se věnuje jednotlivým institutům společného územního a stavebního řízení, jejich vývoji a problematickým aspektům. Detailně popisuje zejména otázku příslušnosti k vedení společného územního a stavebního řízení, vymezení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení se zaměřením na problematiku účasti spolků, společné rozhodnutí a jeho přezkum a spojování společného územního a stavebního řízení s ostatními řízeními podle zvláštních právních předpisů. Závěrečná čtvrtá kapitola si klade za cíl popsat hlavní důvody a cíle připravované rekodifikace veřejného stavebního práva a nastínit tak možný vývoj institut společného územního a stavebního řízení do budoucna.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with joint procedure to grant planning and building permission. The thesis’ aim is to summarize the legal development of the joint procedure to grant planning and building permission between the years 2007 and 2018 and to focus on its problematic aspects, which are relevant in legal regulations, and subsequently to describe the possibilities for their appropriate solution. The sub goal of this thesis includes the outline of possible changes in connection with an envisaged recodification of the Czech Public Construction Law, in which the joint procedure to grant planning and building permission plays a key role. This thesis is divided into four main chapters aiming to cover the joint procedure to grant planning and building permission. The first chapter covers an introduction to the joint procedure to grant planning and building permission and focus on the relationship between the Act No. 500/2004 Coll., Administrative Act, as amended and the Act No. 183/2006 Coll., on Town and Country Planning and Building Code (Building Act), as amended. This chapter further aims at defining the basic principles which are necessary for the joint procedure to grant planning and building permission. The purpose of the second chapter is to provide a general comprehensive overview of the legal development of the joint procedure to grant planning and building permission between the years 2007 and 2018, with particular emphasis on the most important amendment No. 225/2017 Coll., which moves the legal regulation of the joint procedure to grant planning and building permission forward. The third chapter is dedicated to individual tools of the joint procedure to grant planning and building permission, their legal development and their problematic aspects. This chapter especially deals with the matter of jurisdiction of the joint procedure to grant planning and building permission, participants of the joint procedure to grant planning and building permission with regards to the issue of the participation of clubs, joint permit and its review and merging joint procedure to grant planning and building permission with other proceedings according to specific legal regulations. The fourth chapter aims to describe the main reasons and goals of the envisaged recodification of the Czech Public Construction Law and outlining the possible future legal development with regards to the joint procedure to grant planning and building permission.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Natálie Souralová 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Natálie Souralová 354 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Natálie Souralová 354 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 152 kB