velikost textu

Domácí práce (Homeworking)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí práce (Homeworking)
Název v angličtině:
Homeworking
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Šimon Ravlyk
Vedoucí:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
198246
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Domácí práce, práce z domova, práce na dálku, atypické formy zaměstnání.
Klíčová slova v angličtině:
Homeworking, homeoffice, atypical forms of employment, distance work.
Abstrakt:
Abstrakt Šimon Ravlyk, Domácí práce, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Praha, 2018. Počet stran diplomové práce 101. Tématem diplomové práce je pohled na diskutované téma „Domácí práce“, které vychází ze souboru atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce, který v českém pracovním právu není v zákoníku práce podchycen jako relevantní právní paragraf popisující právní základy pro nastavení standardů jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Vybrané téma vychází ze současných potřeb pracovní trhu, tedy potřeby ze strany firem, zaměstnavatelů, tak z potřeb zaměstnanců. Tyto potřeby vychází ze změn a implementací nových podmínek pro práci mimo pracoviště zaměstnavatele, vychází z potřeb současné mladé generace na volnost a pružnost v pracovněprávním vztahu. Jde to v ruku v ruce s rozvojem informačních technologií a implementací inovací do průmyslu podložené přicházející průmyslovou revolucí Průmysl 4.0 Práce se zamýšlí nad změnou zavedených pojmů atypických forem zaměstnávání, zdali jsou v současné době flexibilní formy práce stále atypické nebo zdali jsou již součástí zavedených standardů nabídky pracovněprávních vztahů. Tato práce popisuje aktuální atypické formy zaměstnávání a vzájemně je porovnává. Dále se zaměřuje na porovnání pracovněprávních zákonných úprav v našem zákoníku práce se slovenskou pracovněprávní úpravou. Práce se zaměřuje na přesné definice forem zaměstnávání na dálku se specifickým zaměřením na domácí práce. Z pohledu domácích prací popisuje rozdíly v pojetí mezi homeworkingem a homeofficem. Díky výzkumu a získaných aktuálních relevantních informací o potřebách a úskalích z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů využívající atypické formy zaměstnávání s využitím pracovněprávním vztahu formou práci na dálku jsem vytvořil návrh na změnu a doplnění zákoníku práce z pohledu současného paragrafu 317 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Práce zahrnuje vytvořený návrh důvodové zprávy reflektující návrh na změnu paragrafu 317 opřený o reálná čísla a zkušenosti získané výzkumem. Práce popisuje důvody a motivace zavedení právních úprav v zákoníku práce. Klíčová slova: atypické formy zaměstnání, flexibilní formy práce, flexicurita, work – life balance, homeworking, homeoffice, job sharing, domácí práce
Abstract v angličtině:
Abstract Šimon Ravlyk, Homeworking, Dissertation thesis, Charles University in Prague, Faculty of Law, Department of Labor Law and Social Security Law, Prague, 2018. Number of pages 101. The topic of this dissertation thesis is a debated issue called „homeoffice and homeworking“, which originates from „atypical and flexible forms of work/employment“, which are not captured in our labour code as a relevant section that describes legal foundation for setting up standards for employees, nor the employer. The Selected topic comes out of current needs of labour market, ergo needs from the companies, employers and employees. These needs are rising from changes and implementations of new terms and conditions for working out of employers work place, it also originates from demands of young population for more flexible and „free“ working time. It comes hand in hand with industry revolution called Industry 4.0. The thesis is brainstorming about changing the established terms of atypical forms of work, if they even still are „atypical“ or did they become a new standard for employment relations. Dissertation thesis describes to date atypical forms of employment and mutually compares them together. It is also focusing on comparing labour law in our labour code and the labour code of Slovak republic. Next the thesis is focusing on very precise definitions of work at distant place with very specific focus on homeworking. It describes the differences between homeworking and homeoffice very deeply. Thanks to the research that has been done and the informations gained from it about actual and relevant needs and hardships of employees and employers that are using this institute of atypical forms and employment I created a new law proposal for changing and adding necessary things to our labour code in section 317. The proposal is supported by real numbers and demands, all gained from research. This thesis also includes explanatory memorandum that answers to the questions of changing the section 317 of labour code. The work describes reasons and motivations behind implementation of changes to our labour code. Key words: atypical forms of employment, flexible types of work, flexicurity, work – life balance, homeworking, homeoffice, jobsharing, work from home
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Šimon Ravlyk 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Šimon Ravlyk 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Šimon Ravlyk 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB