velikost textu

Osobnost učitele v pojetí studentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnost učitele v pojetí studentů
Název v angličtině:
Personality of a Teacher in Students' Perception
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ludmila Kamínková
Vedoucí:
doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Id práce:
198245
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství náboženství, etiky a filozofie (UT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Učitel, osobnost učitele, učitelská profese, etapy učitelské profese, role učitele, student, vztah učitel – student, pedagogická komunikace, ideální učitel.
Klíčová slova v angličtině:
Teacher, personality of a teacher, teaching profession, stages of a teaching profession, role of a teacher, student, relationship teacher - student, pedagogical communication, ideal teacher.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce s názvem „Osobnost učitele v pojetí studentů“ je rozdělena na dvě části – část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na osobnost učitele. Popisuje některé typologie osobnosti učitele, jednotlivé etapy učitelské profese, vybrané faktory, které osobnost učitele ovlivňují. Druhá kapitola je orientována na roli učitele, na náplň jeho pracovní činnosti, na pracovní zátěž, která je s touto profesí spojena a také na téma syndromu vyhoření. Třetí kapitola se poměrně stručně věnuje tématu pedagogické komunikace a pygmalionskému efektu. Čtvrtá kapitola se zabývá vztahem učitel – žák. Snaží se popsat specifika a význam tohoto vztahu, jaké faktory tento vzájemný vztah ovlivňují a co může pedagog udělat pro to, aby byl tento vztah dobrý. V druhé, empirické části, se práce věnuje shrnutím poznatků kvantitativního výzkumu, který byl realizován mezi studenty ve formě dotazníků. Cílem této výzkumné práce je zjistit, jak studenti nahlíží na osobnost učitele. Čeho si na učitelích nejvíce váží, co je pro ně u učitelů důležité a naopak, co jim u učitelů nejvíce vadí. Výzkumné šetření se dále zabývá tím, jak se toto hodnocení liší u studentů podle jejich věku a podle jejich pohlaví. Metodami vyhodnocení dat byly zvoleny statistická metoda analýza rozptylu (Analysis of variance), exploratorní faktorová analýza a Chí – kvadrát pro čtyřpolní tabulku. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že dívky a chlapci nahlíží na učitele v mnoha ohledech odlišně a tak je tomu také ve srovnání studentů podle věku. Na základě dat zjištěných z tohoto výzkumu se mimo jiné zdá, že respondenti napříč jednotlivými podsoubory kladou důraz na osobnostní a morální vlastnosti a zásady pedagoga, a ač je pro ně důležité, aby byl v jejich očích chytrý a předal jim dostatek vědomostí, samo o sobě to nestačí.
Abstract v angličtině:
Abstract The Master thesis with the name “Personality of a Teacher in Students’ Perception” is divided into two parts – a theoretical part and a practical part. The theoretical part is divided into four chapters. The first chapter focuses on the personality of a teacher. It describes some typologies of a teacher’s personality, individual stages of the teaching profession and selected factors influencing the teacher’s personality. The second chapter describes the role of a teacher, the content of his work, and the occupational load which is connected to the teaching profession. Further, it addresses teachers dealing with the burnout syndrome. The third chapter briefly presents the topic of pedagogical communication and the Pygmalion effect. The fourth chapter examines the student – teacher relationship. It aims to describe the characteristics and the significance of this relationship, by which factors it is influenced and what a pedagogue can do for a good relationship. In the second, empirical part, this thesis presents the findings’ summary of a quantitative research, which was carried out among students in the form of questionnaires. The aim of this research thesis is to find out how students perceive the teacher’s personality, what they value the most about teachers, what they find important about the personality of a teacher and on the contrary what they dislike the most about them. The research investigation further depicts how this evaluation changes according to the students’ age and their gender. The methods for data evaluation were chosen to be the statistical method Analysis of variance, exploratory factor analysis and Chi – square for a four - sided chart. Through the research analysis it was discovered, that female and male students perceive the teachers in many aspects differently and likewise when compared to their age. Based on the data gathered by this research it also appears, that the respondents throughout individual groups emphasize the personality and moral characteristics as well as the principles of the pedagogue. Although, students highlight the importance of the teacher to be smart and to pass on sufficient knowledge, by itself, it is not perceived to be enough.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ludmila Kamínková 3.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ludmila Kamínková 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ludmila Kamínková 350 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 152 kB