velikost textu

Školní družina jako významný prvek pro trávení volného času dětí pohledem vychovatelek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní družina jako významný prvek pro trávení volného času dětí pohledem vychovatelek
Název v angličtině:
The school-play center as an important institution for leisure time of schoolchildren as seen by its educators
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Válková
Vedoucí:
Mgr. Vít Šťastný, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Id práce:
198226
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — speciální pedagogika (N PG-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě mladšího školního věku, školní družina, volný čas, vychovatelka, základní školství
Klíčová slova v angličtině:
primary schoolchildren, school-play centre, leisure time, after-school facility educator, basic education
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se věnuje školním družinám, jedná se o hluboký popis fungování školních družin ve všech aspektech jejich činnosti. Školní družiny patří mezi školská zařízení, jsou jednou z nejdůležitějších organizací pro trávení volného času dětí mladšího školního věku, přesto je jim věnována jen malá pozornost. Práce v teoretické části přináší základní informace o volném čase a možnostech trávení volného času, prostředí a funkci školních družin, osobnosti vychovatelů, ale také charakterizuje dítě mladšího školního věku, kterému je školní družina určena. Jedna kapitola teoretické části se věnuje dosavadnímu stavu zkoumání dané problematiky. V empirické části přibližuje prostředí školních družin v hlubokém popisu jejich veškerých organizačních záležitostí, činností, přináší názor vychovatelek na hlavní přínos školních družin pro děti a uvádí názory na možnosti zlepšení fungování školních družin z pohledu vychovatelek. Práce také přináší názory vychovatelek, jaké činnosti považují u dětí za nejoblíbenější. Podstatná část empirické části je věnována jednotlivým činnostem, řízeným a spontánním. Řízeným činnostem se vychovatelky věnují v rozsahu jedné třetiny z celkového času až jedné poloviny. Strukturu řízených činností tvoří jednotlivé činnosti, kterým vychovatelky přiřadily procentuální zastoupení z celkového času řízených činností. Výzkumné šetření bylo realizováno formou kvalitativního výzkumu. Účastnilo se ho šest vychovatelek ze čtyř pražských různě velkých základních škol během školního roku 2017/2018.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation deals with the topic of after-school care facilities. It develops a profound description of the functions of the after-school care facilities in all aspects of their activities. The after-school facilities are included amongst school institutions; they are one of the most important organisations when it comes to the free time of children from the first school. Despite that, they have not been given much attention. This dissertation brings, in its theoretical part, the basic information about the environment and function of the after-school care facilities, the personality of their educators but it also characterises the children from the first school for whom the facilities are intended. In the practical part, it expounds the environment of the after-school care facilities in the deep description of their organisational matters and activities. It also brings the analysis of the main benefits for children and seeks to find the possibilities of improvement of the functions of the after-school care facilities from the points of views of the educators working there. This dissertation also brings the opinions of the educators; it shows which activities they think are the most popular amongst children. A significant part of the practical part deals with individual activities; organised and spontaneous. The activities, which are organised by the educators, take one third to one half of the total time. The structure of the organised activities is made up from the individual activities, to which the educators matched the percentage of the total time of the organised activities. The research is implemented in the form of qualitative research. The research was conducted in the academic year of 2017/18. Six educators from four first schools of different sizes in Prague participated in the research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Válková 2.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Válková 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Válková 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Válková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Šťastný, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. 430 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 155 kB