velikost textu

Eleonora Mendlová. Životopisný nástin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eleonora Mendlová. Životopisný nástin
Název v angličtině:
Eleonora Mendlova. A biography.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anežka Hošková
Vedoucí:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Id práce:
198203
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — dějepis (N BI-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bedřich Mendl, dějiny ženy, 1. republika, české kulturní elity
Klíčová slova v angličtině:
Bendřich Mendl, women´s history, First Czechoslovak Republic,czech cultural elites
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce přibližuje životní příběh Eleonory Mendlové, manželky Bedřicha Mendla, prvního profesora hospodářských dějin na Univerzitě Karlově. Práce je příspěvkem k poznání dějin rodiny patřící bezpochyby ke kulturním elitám Československé republiky. Díky analýze dochovaných pramenů vytváří celistvý obraz o životě Eleonory Mendlové a její rodiny na pozadí dramatických událostí minulého století. Eleonora Mendlová, rozená Mráčková, započala svoji studijní dráhu na soukromém gymnáziu Minerva a později pokračovala ve studiu na filozofické fakultě v Praze, které nedokončila. Provdala se za Bedřicha Mendla, který pracoval pro Státní oblastní ústav. Jeho práce vyžadovala časté cesty po českých i evropských archivech. Právě díky těmto cestám vzniklo mnoho osobní korespondence, ve které lze sledovat osud jedné ženy „ve stínu velkého muže“ a pohnutých historických událostí. Do života Eleonory se zapsaly obě světové války, zvláště pak smrt jejího muže v době Protektorátu Čechy a Morava z důvodu jeho židovského původu. Své stáří Eleonora Mendlová prožila u svých tří dětí. Aktivně se podílela se na posmrtném vydání nedokončeného díla Bedřicha Mendla. KLÍČOVÁ SLOVA Eleonora Mendlová, Bedřich Mendl, dějiny ženy, rodinná korespondence, dějiny každodennosti, české kulturní elity
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this diploma thesis is to scrutinize the story of life of Eleonora Mendlova, the wife of Bedrich Mendl, the first professor of economic history at Charles University. The thesis enables the reader to give a closer look at the Mendl family who, undoubtedly, belongs to the cultural elites of the Czechoslovakia. With the analysis of the extant sources, it is providing a thorough image of the life of Eleonora Mendlova and her family at the background of the dramatic events of the last century. Eleonora Mendlova, born Mrackova, started her study career at the private comprehensive school Minerva and then she continued with her study at the Faculty of Philosophy at the Charles University which she did not finish. She got married to Bedrich Mendl who worked for the National Regional Institute. His work required visiting various Czech and European archives. Thanks to the travels, we can follow the story of life of a woman in the shade of a big man during the unsettled political situation. The life of Eleonora Mendl was marked considerably by the both World Wars, especially by the death of her husband during the period the Protectorate of Bohemia and Moravia because of his Jewish origin. She spent her old age living with her three children. She participated greatly on the publication of the unfinished work of Bedrich Mendl. KEYWORDS Eleonora Mandlova, Bedrich Mendl, the history of a woman, family correspondence, the history of the everydayness, the Czech cultural elites
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anežka Hošková 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anežka Hošková 157 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anežka Hošková 157 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 406 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 153 kB