velikost textu

Geny rezistence obilnin proti houbovým chorobám a metody pro jejich detekci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geny rezistence obilnin proti houbovým chorobám a metody pro jejich detekci
Název v angličtině:
Rezistence genes against fungi deseases in cereals and methods for their detection
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Šárka Stuchlíková
Vedoucí:
RNDr. Mgr. Veronika Dumalasová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Id práce:
198173
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geny rezistence, houbové choroby, molekulární markery, RFLP, RAPD, AFLP, STS, SSR, SNP
Klíčová slova v angličtině:
genes of resistance, fungal diseases, molecular markers, RFLP, RAPD, AFLP, STS, SSR, SNP
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá možnostmi detekce genů rezistence k houbovým chorobám u původních evropských obilnin, jako jsou pšenice, ječmen, žito a oves. Podává přehled o nejdůležitějších genech rezistence pro šlechtění. Význam genů rezistence hodnotí na základě škodlivosti jednotlivých houbových chorob obilnin a také významu jednotlivých druhů obilnin. Popisuje možnosti detekce genů rezistence pomocí molekulárních markerů a srovnává různé typy molekulárních markerů. Hledá odpověď na otázku, ve kterých případech šlechtění na rezistenci a tedy i využití molekulárních markerů přináší největší užitek.
Abstract v angličtině:
Abstract The paper deals with the possibilities of detection fungal disease resistance genes in the original European cereals, such as wheat, barley, rye and oats. It provides an overview of the most important resistance genes for breeding. The significance of the resistance genes is evaluated on the basis of the harmfulness of the individual cereal fungal diseases, as well as the importance of the individual cereal species. It describes the possibilities of detecting resistance genes using molecular markers and compares various types of molecular markers. It seeks answers to the question of where the breeding on resistance and therefore the use of molecular markers brings the greatest benefit.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Šárka Stuchlíková 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Šárka Stuchlíková 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Šárka Stuchlíková 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Mgr. Veronika Dumalasová, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. 969 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. 154 kB