velikost textu

Současná situace tlumočení znakového jazyka na středních školách pro sluchově postižené v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současná situace tlumočení znakového jazyka na středních školách pro sluchově postižené v České republice
Název v angličtině:
Current Situation of Sign Language Interpreting in Secondary Schools for the Deaf and Hard of Hearing in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Nehasilová
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
198170
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
český znakový jazyk|střední škola pro sluchově postižené|tlumočení ve vzdělávání|tlumočení znakového jazyka|tlumočník znakového jazyka|vzdělávání neslyšících|znakový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
czech sign language|secondary school for the Deaf and Hard of Hearing|educational interpreting|sign language interpreting|sign language interpreter|deaf education|sign language
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce zkoumá současnou situaci tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem v prostředí středních škol pro sluchově postižené v České republice z pohledu tlumočníků, kteří v těchto školách v současné době působí. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se nejprve věnuje rozboru dostupné české i zahraniční odborné literatury, která se týká tlumočení mezi mluvenými a znakovými jazyky ve školství. Dále analyzuje související národní i nadnárodní legislativu. Na základě toho vznikl výzkum, který byl realizován ve dvou krocích. Prvním bylo dotazníkové šetření, ve kterém tlumočníci reflektovali situaci na svém pracovišti (podmínky přijetí, podporu ve vzdělávání, náplň práce apod.) a popsali, jak by si své pracovní podmínky představovali v ideálním případě. Druhým krokem byly polostrukturované rozhovory zaměřené zejména na průběžné vzdělávání tlumočníků a jejich náplň práce. Tyto rozhovory rozvíjí, konkretizují a usouvztažňují některé výsledky dotazníkového šetření. Cílem výzkumu je zmapovat současnou situaci na co největším počtu středních škol pro sluchově postižené a porovnat: a) zkušenosti dotazovaných tlumočníků, b) zkušenosti dotazovaných tlumočníků s jejich ideálními představami. Klíčová slova český znakový jazyk, střední škola pro sluchově postižené, tlumočení ve vzdělávání, tlumočení znakového jazyka, tlumočník znakového jazyka, vzdělávání neslyšících, znakový jazyk
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis examines the current situation of interpreting between Czech and Czech Sign Language in the environment of secondary schools for the Deaf and Hard of Hearing, from the viewpoint of interpreters who are currently employed at these schools. The thesis consists of two parts. In the theoretical part, it firstly analyses available Czech and international literature that is related to interpreting between spoken and sign languages in education. Furthermore, the thesis analyses the national and supranational legislation that is related to this issue. Based on this, a study was conducted. This study consisted of two steps. The first step was questionnaire survey, in which interpreters reflected on the situation in their workplace (requirements for taking up employment, further educational support, work responsibilities etc.) and described how they imagine their ideal work conditions. The second step were semi-structured interviews and focused predominantly on continuing education of interpreters and their work responsibilities. These interviews expand on, specify and contextualise some of the results of the questionnaire survey. The aim of the study is to map the current situation within the highest possible number of secondary schools for the Deaf and Hard of Hearing, and compare: a) the experiences of the respondents; b) the experiences of the respondents with how they imagine the ideal state. Key words czech sign language, secondary school for the Deaf and Hard of Hearing, educational interpreting, sign language interpreting, sign language interpreter, deaf education, sign language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Nehasilová 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Nehasilová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Nehasilová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Nováková 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 155 kB