velikost textu

Vnímání lidské disturbance kopytníky v přírodě a v zajetí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímání lidské disturbance kopytníky v přírodě a v zajetí
Název v angličtině:
Perception of the human disturbance by ungulates in the wild and in the captivity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Šťastná
Vedoucí:
Mgr. Martina Komárková
Oponent:
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Id práce:
198163
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kopytníci, disturbance, člověk, vigilance, alert distance, útěková vzdálenost, vyhýbací vzdálenost
Klíčová slova v angličtině:
ungulates, disturbance, human, vigilance, alert distance, flight distance, avoidance distance
Abstrakt:
Abstrakt Vztah kopytníků a lidí se vyvíjel od interakce predátora a kořisti po současnou domestikaci. Chování kopytníků v závislosti na lidské disturbanci se často liší. Cílem práce bylo porovnat reaktivitu na člověka u vybraných druhů v přírodě a lidské péči a vysledovat vzájemnou korelaci, mezi i vnitrodruhově. Práce ukazuje reakce na člověka u vybraných druhů kopytníků (osli, koně, sobi a kozy). Pro porovnání byly vybrány následující reakce: vigilance, „alert distance“, útěková a vyhýbací vzdálenost. Bylo zjištěno, že mezi hlavní působící faktory patří předchozí zkušenost s lidmi, habituace, velikost skupiny či roční období. S velikostí skupiny se snižovala vigilance, což bylo dokázáno u oslů, sobů a koz. Chování kopytníků se lišilo v závislosti na ročním období podle dostupnosti zdrojů, přítomnosti mláďat ve stádě (vyšší vigilance) či období říje (nižší vigilance). V lidské péči docházelo u kopytníků méně k vyhýbání kontaktu s člověkem, pokud experimentátor byl známý. Z výzkumů vyplývá, že kopytníci v přírodě se člověku raději vyhýbají ve srovnání s kopytníky v lidské péči. Z vybraných kopytníků je dle zdrojů v přírodě i v lidské péči nejostražitější sob. Do budoucna by bylo zajímavé se v přírodě zaměřit na vnímání lidské disturbance v závislosti na dominanční hierarchii stáda a v lidské péči na sledování personalit a zkušeností jednotlivých zvířat v kontextu jejich chování vůči lidem. Klíčová slova: kopytníci, člověk, disturbance, vigilance, alert distance, útěková vzdálenost, vyhýbací vzdálenost
Abstract v angličtině:
Abstract The relationship between ungulates and humans has been evolving ever since the first predator's interaction with the prey, leading to the current domestication. The behavior of ungulates differs based on the human disturbance. The goal of this thesis was to compare the reactivity to humans of selected species in nature vs. in captivity and determine its correlation, inter or intraspecific. The thesis indicates reactivity to humans of specific species of ungulates (donkeys, horses, reindeers and goats). Following reactions were chosen for comparison: vigilance, alert distance, flight and avoidance distance. There are several acting factors like previous experience with humans, habituation, group size or season. With group size, the vigilance decreased, which was proven with donkeys, reindeers and goats. The behavior differed based on the season by resources availability, offspring’s presence in herd (higher vigilance) or rut (lower vigilance). In captivity, there were less human contact avoidance, while the experimenter was known. Based on researches, ungulates tend to avoid humans more in nature, than in captivity. Sources claim, that among chosen ungulates, the most vigilant in both nature and captivity are reindeers. Further researches could later consider the human perception according to the dominance hierarchy of herd in the nature and to the ungulate's personality in captivity. Key words: ungulates, human, disturbance, vigilance, alert distance, flight distance, avoidance distance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Šťastná 745 kB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Šťastná 313 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Šťastná 239 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Šťastná 146 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martina Komárková 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 152 kB