velikost textu

Nežádoucí jevy standardní fyzioterapie a funkční elektrickou stimulací asistované cyklické ergometrie u kriticky nemocných

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nežádoucí jevy standardní fyzioterapie a funkční elektrickou stimulací asistované cyklické ergometrie u kriticky nemocných
Název v angličtině:
Side effects of standard physioterapy and functional electrical stimulation assisted cycling ergometry in critically ill
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marcela Mužíková
Vedoucí:
PhDr. Kamila Řasová, PhD.
Oponent:
Mgr. Natália Hrušková
Id práce:
198149
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu intenzifikované a standardní terapie na životní funkce kriticky nemocných. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o možnostech fyzioterapie v intenzivní péči, doporučené postupy při fyzioterapeutické intervenci a bezpečnostní kritéria, z nichž vycházejí omezení, která jsou při práci s pacientem nutná akceptovat. Dále je charakterizována metoda funkční elektrické stimulace, její historie, účinky a využití. Součástí teoretické části je i popis studie, v rámci které byly získány podklady pro praktickou část. Praktická část práce je zaměřena na vyhodnocení výskytu nežádoucích jevů intenzifikované terapie na systolický tlak, diastolický tlak, tepovou frekvenci, dechovou frekvenci a dechový objem. Intenzifikace je dosažena pomocí funkční elektrickou stimulací asistované cyklické ergometrie. Studie byla provedena na deseti náhodně vybraných pacientech hospitalizovaných na Klinice anesteziologie a resuscitace ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Ve výsledcích je porovnán výskyt nežádoucích jevů u intenzifikované terapie a terapie standardní. Hypotézy byly pro každý parametr formulovány následujícím způsobem: při zintenzivněné terapii pomocí funkční elektrickou stimulací asistované cyklické ergometrie není vyšší výskyt nežádoucích jevů, než při standardní terapii. Konkrétně byla potvrzena tato hypotéza pro diastolický tlak, tepovou frekvenci a dechový objem. Klíčová slova: standardní intervence, funkční elektrickou stimulací asistovaná cyklická ergometrie, nežádoucí jevy, systolický tlak, diastolický tlak, tepová frekvence, dechová frekvence, dechový objem
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the issue of the influence of intensified and standard therapy on the life functions of critically ill patients. The theoretical part summarizes the basic information about the possibilities of physiotherapy in intensive care, recommended procedures for physiotherapeutic intervention and safety criteria, which are important to follow. Furthermore, the method of functional electrical stimulation, its history, effects and utilization is characterized. The theoretical part contains a description of study, in which the material for the practical part was acquired. The practical part of the thesis is focused on the evaluation of the incidence of undesirable phenomena of intensified therapy to systolic pressure, diastolic pressure, pulse rate, respiratory rate and breath volume. Intense is achieved by functional electrical stimulation assisted cycling ergometry. The study was conducted in ten randomly selected patients hospitalized at the Clinic of Anaesthesiology and Resuscitation at the Královské Vinohrady University Hospital in Prague. The results compare the incidence of undesirable phenomena in intensive therapy and standard therapy. Hypotheses were formulated for each parameter as follows: Incidence of side effects was not higher in the intensified therapy with functional electrical stimulation assisted cycliing ergometry than in standard therapy. In particular, this hypothesis has been confirmed for diastolic pressure, heart rate and breath volume. Keywords: standard intervention, functional electrical stimulation assisted cyclic ergometry, adverse events, systolic pressure, diastolic pressure, pulse rate, respiratory rate, breathing volume
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marcela Mužíková 4.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marcela Mužíková 141 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marcela Mužíková 385 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marcela Mužíková 382 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kamila Řasová, PhD. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Natália Hrušková 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. 152 kB