velikost textu

Postoje studentů fyzioterapie k práci s pacienty s duševním onemocněním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje studentů fyzioterapie k práci s pacienty s duševním onemocněním
Název v angličtině:
Attitudes of physiotherapy students towards work with patients with mental illness
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denisa Chreňová
Vedoucí:
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT
Id práce:
198147
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cíl: Cílem této práce bylo zjistit, jaký postoj zaujímají studenti fyzioterapie jak k práci s pacienty s duševním onemocněním, tak i k samotným pacientům. Vedlejším cílem bylo zjistit, zda na tento postoj má vliv úroveň znalostí spojených s duševním onemocněním a absolvování odborné praxe v psychiatrickém zařízení. Metodika: Testování bylo provedeno pomocí dotazníkového šetření. Tento dotazník se skládal ze dvou standardizovaných testů pro měření stigmatizace (MAKS a MICA) a z části skládající se z vlastních otázek pro doplnění dalších informací. Výsledky: Studie se zúčastnilo 89 studentů fyzioterapie z různých měst a fakult ČR. Průměrné skóre škály MAKS u studentů fyzioterapie bylo 49 z celkového maxima 60, což značí velmi dobrou úroveň znalostí spojených s duševním onemocněním. Zároveň nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v úrovni znalostí mezi studenty bakalářského a magisterského studia. Dále bylo zjištěno, že postoj studentů fyzioterapie k pacientům s duševním onemocněním je spíše pozitivní (průměrné skóre škály MICA bylo 68,7 z celkového maxima 96). Zde se naopak prokázal statisticky významný rozdíl v postoji mezi studenty bakalářského a magisterského studia. Absolvování odborné praxe v psychiatrickém zařízení se však neprojevilo jako statisticky významný vliv na postoj k pacientům s duševním onemocněním. Závěr: Fyzioterapie hraje velmi důležitou roli v multidisciplinárním týmu při léčbě pacientů s duševním onemocněním. Pro kvalitně odvedenou terapii je důležité mít nejen dostatek znalostí z oblasti péče o duševní zdraví, ale také jsou nezbytné určité osobnostní předpoklady a zralost pro práci s těmito pacienty. Základem pevného vztahu mezi terapeutem a pacientem obecně, nejen s lidmi duševním onemocněním, je ovládání komunikačních dovedností a schopnost motivovat pacienta ke spolupráci. Studenti by měli mít možnost si tyto dovednosti osvojit již v průběhu studia, například v rámci kurzu zaměřeného na nácvik těchto dovedností. Klíčová slova: Stigmatizující postoj, úroveň znalostí, duševní onemocnění, MAKS, MICA
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main objective: The main goal of this work was to assess the attitude of physiotherapy students towards working with patients suffering from mental illness and to also assess their attitude towards mentally ill patients in general. The secondary aim concerns their level of knowledge of mental illnesses and professional experience during their practice at a psychiatric hospital and how they can both influence a student’s attitude. Methods: To reach the final results a questionnaire was used. The questionnaire consisted of two parts: two standardized tests for measuring stigmatization (MAKS and MICA) and a set of my own questions for gaining further information. Results: Eighty-nine physiotherapy students from different towns and faculties participated in the study. An average score MAKS scale in the surveyed group of physiotherapy students was 49 out of a possible 60, indicating a very good level of knowledge of mental illnesses. A statistically significant difference in the level of knowledge was not proved between students of bachelor and master studies. Furthermore, the attitude of physiotherapy students to the mentally ill patients was found to be very positive (the average score was 68.7 on the MICA scale, out of a possible 96). This test detected quite a big difference concerning the attitude towards patients between students of bachelor and master studies. Gaining professional experience during student practice at a psychiatric hospital did not prove to have a statistical significant impact on the attitude towards patients with mental health problems. Conclusion: Physiotherapy has a very important place in a multidisciplinary team treatment of patients with mental disorders. It is important to have sufficient knowledge of mental health care, but also have specific personality traits and the professional maturity to successfully provide therapy to patients with mental health disorders.The foundation of an effective patient-therapist relationship in general, not only with those suffering from mental illnesses relies on the therapist’s communication skills and ability to motivate the patient to cooperate. All students should have a chance to acquire these skills during their studies, for example in a training course focused on these specific skills. Key words: Stigmatization attitudes, level of knowledge, mental illness, MAKS, MICA
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Chreňová 1.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Denisa Chreňová 835 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Chreňová 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Chreňová 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. 516 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Formanová, cert. MDT 702 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. 152 kB