velikost textu

Jazyková analýza novinových titulků ve španělštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazyková analýza novinových titulků ve španělštině
Název v angličtině:
Linguistic Analysis of Newspaper Headlines in Spanish
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Šťastná
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D.
Id práce:
198141
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Humanitní vědy (N6145)
Obor studia:
Hispanistika — Studia nových médií (HP SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jazyková analýza|novinové titulky|španělský jazyk|korpus|žurnalistika
Klíčová slova v angličtině:
linguistic analysis|newspaper headlines|Spanish language|corpus|journalism
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na popis charakteristických jazykových rysů novinových titulků ve španělštině. Po uvedení do tématu následuje teoretická část, která vysvětluje pojmy jako žurnalistika, zpravodajství a publicistika, jazyk a styl médií a shrnuje rozdíly mezi klasickou a digitální žurnalistikou. Ve třetí kapitole se práce věnuje problematice novinových titulků, předkládá jejich stručnou historii, možné klasifikace a zdůrazňuje význam formální stránky periodik. Stěžejní část se zabývá charakteristickými jazykovými rysy na morfosyntaktické, lexikální a interpunkční rovině. Ve čtvrté kapitole práce charakterizuje seriózní deník El País, z jehož digitální verze byl vytvořen korpus pro analýzu jazykového materiálu. Ta čerpá z teoretických východisek a je obsažena v šesté až deváté kapitole. Výsledky dílčích analýz jsou zobecněny v závěru práce, který popisuje jazykové zvláštnosti novinových titulků a stanovuje hlavní rozdíly ve vytváření titulků článků jednotlivých rubrik deníku.
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on describing characteristic linguistic features of newspaper headlines in Spanish. After introducing the area of study, the theoretical part explains key concepts such as journalism, news and opinion journalism, language and style of media and sums up differences between traditional and digital journalism. The third chapter is dedicated to the topic of newspaper headlines, the chapter presents their brief history, possible classifications and points out the importance of the visual form of newspapers. The crucial part deals with the issue of characteristic morphosyntactic, lexical and punctuation features of newspaper headlines. The fourth chapter describes the quality press El País, the digital version of this daily was used for the formation of corpus for the analysis of language material. The analysis derives from theoretical foundations and is the content of the sixth, seventh, eighth and ninth chapter. Results of partial analyses are generalized in the conclusion of the thesis, which describes specifics of language used in newspaper headlines and determines main differences between headlining of articles in various sections of the newspaper.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Šťastná 1.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Šťastná 315 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Šťastná 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Šťastná 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 152 kB