velikost textu

Rekombinantní exprese proteinu NKp46 a jeho ligandu Epa1

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rekombinantní exprese proteinu NKp46 a jeho ligandu Epa1
Název v angličtině:
Recombinant expression of protein NKp46 and its ligand Epa1
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Houserová
Vedoucí:
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Božena Kubíčková
Id práce:
198135
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Medicinální chemie (BMEDCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
NKp46, Epa1, NK buňka, rekombinantní exprese, HEK293
Klíčová slova v angličtině:
NKp46, Epa1, NK cell, recombinant expression, HEK293
Abstrakt:
Abstrakt NK buňky (z angl. natural killer cells – „přirozené zabijácké“ buňky) jsou buňky nespecifické imunity a hrají důležitou roli v imunitní odpovědi organismu. Tyto buňky jsou schopny spouštět cytotoxické mechanismy při kontaktu s infikovanými, stresovanými či nádorovými buňkami. Spuštění mechanismů závisí na přítomnosti aktivačních a inhibičních ligandů na povrchu buněk. Na povrchu NK buněk jsou aktivační a inhibiční receptory, které po vazbě na příslušné ligandy vysílají signál NK buňce. Jeden z aktivačních receptorů NK buněk je NKp46. Jedná se o receptor ze skupiny NCR (z angl. natural cytotoxicity receptor – receptory přirozené cytotoxicity). Tento receptor má mnoho ligandů a jedním z nich je adhesin Epa1 z kvasinky Candida glabrata. Tato práce se zaměřuje na přípravu plasmidů a produkci extracelulární části receptoru NK buněk NKp46 a jeho ligandu adhesinu Epa1. Interakce receptoru a jeho ligandu bude zkoumána později. Plasmidy obsahující geny NKp46 a Epa1 byly úspěšně připraveny a ověřeny DNA sekvenací. Protein NKp46 byl produkován v eukaryotickém expresním systému buněčné linie HEK293S GnTI-. Byla připravena stabilně transfekovaná linie HEK293S GnTI- buněk a protein NKp46 byl následně extracelulárně sekretován a izolován z kultivačního média pomocí chelatační afinitní chromatografie a následně purifikován pomocí gelové permeační chromatografie. Protein Epa1 byl produkován v bakteriálním expresním systému Escherichia coli a následně izolován z buněčného lyzátu rovněž pomocí kombinace chelatační afinitní a gelové permeační chromatografie. Klíčová slova NKp46, Epa1, NK buňka, rekombinantní exprese, HEK293
Abstract v angličtině:
Abstract Natural killer cells (NK cells) are cells of innate immunity that play an essential role in the immune response of an organism. In contact with infected, stressed or tumour cells, the NK cells can trigger cytotoxic mechanisms. The initiation of mechanisms depends on the presence of activating or inhibitory ligands on the surface of the cells. On the surface of the NK cells, there are activating and inhibiting receptors that upon binding their respective ligands send a signal to the NK cell. One of the activating mechanisms is the decrease of expression in MHC gp I molecules on the surface of the infected cells. This molecule is a ligand of the inhibiting receptors. One of the activating receptors of NK cells is NKp46. This receptor belongs to the natural cytotoxicity receptor (NCR) family. NKp46 has many ligands, one of them being the adhesin Epa1 of yeast Candida glabrata. This thesis aims at preparing plasmids and producing extracellular domains of the NKp46 receptor and its ligand adhesin Epa1.The interaction of NKp46 and its ligand Epa1 remains to be the subject of future research. Plasmids containing NKp46 and Epa1 genes were successfully prepared and verified by DNA sequencing. The NKp46 protein was produced in eukaryotic expression system of HEK293S GnTI- cell line. A stably transfected HEK293S GnTI- cells had been prepared, and the NKp46 protein was then extracellularly secreted and isolated from cultivation medium using immobilized metal affinity chromatography and then purified using gel permeation chromatography. The Epa1 protein had been produced in the Escherichia coli bacterial expression system after which it was isolated from cell lysate similarly by the combination of immobilized metal affinity chromatography and gel permeation chromatography. Key words NKp46, Epa1, NK cell, recombinant expression, HEK293
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Houserová 3.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Houserová 159 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Houserová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Božena Kubíčková 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Jana Houserová 236 kB