velikost textu

Role hmyzí herbivorie v populačním cyklu rostlin na příkladu čeledi Lycaenidae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role hmyzí herbivorie v populačním cyklu rostlin na příkladu čeledi Lycaenidae
Název v angličtině:
The role of insect herbivory in plant population dynamics - a case study of the Lycaenidae family
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Barusová
Vedoucí:
Mgr. Zdeněk Janovský
Oponent:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Id práce:
198123
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
maticové populační modely; herbivorie; Lepidoptera; Lycaenidae; populační dynamika rostlin; predispersní predace semen; folivorie
Klíčová slova v angličtině:
matrix population models; herbivory; Lepidoptera; Lycaenidae; plant population dynamics; predispersal seed predation; folivory
Abstrakt:
Herbivorie je pro rostliny jedna z klíčových interakcí, s nimiž se během života vyrovnávají a vytváří také značný selekční tlak na jejich vlastnosti. Předkládaná práce se zabývá vlivem hmyzu coby nejdůležitější skupiny bezobratlých herbivorů na rostliny na úrovni jedince a na úrovni populační dynamiky. Věnuje se také interakcím okolí rostliny s herbivorií. Další část ilustruje tyto jevy na čeledi modráskovitých (Lepidoptera: Lycaenidae), kteří vykazují vysokou míru potravní specializace a koevoluce s rostlinami. Mapuje rovněž přítomnost zajímavé asociace s mravenci u části modráskovitých, které pravděpodobně umožňují lepší využití potravních zdrojů. Souvislost potravní strategie a myrmekofilie je ilustrována na českých zástupcích této čeledi. Poslední část práce se zabývá krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis), jeho monofágním herbivorem, celoevropsky ohroženým modráskem bahenním (Phengaris nausithous) a jejich ekologií a ochranou. Tento systém bude dále rozpracován v navazující diplomové práci, jejíž cíle jsou také popsány.
Abstract v angličtině:
Herbivory is one of the key interactions of plants, which can result in important consequences for their population dynamics and which can also exert selection pressure on evolution of their traits. This bachelor thesis is concerned with insect herbivore influence on plants at the levels of individuals and population dynamics. It also focuses on interactions of occurrence of herbivory with environmental conditions. This is demonstrated on the family Lycaenidae (Lepidoptera) which is highly specialized in terms of host plants with several cases of coevolution having been described. Some Lycaenid species also evolved associations with ants probably, which help to increase their range of host plants. The relationship of feeding strategies and myrmecophily is illustrated on Czech species of Lycaenidae. The last part focuses on the Great Burnet (Sanguisorba officinalis) and its European-wide declining monophagous herbivore Dusky Large Blue (Phengaris nausithous), their ecology and conservation. Ecology of this study system will be the main topic of the intended master thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Barusová 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Barusová 253 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Barusová 251 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zdeněk Janovský 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. 152 kB