velikost textu

Komparace rozsudku pro zmeškání v české a španělské právní úpravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace rozsudku pro zmeškání v české a španělské právní úpravě
Název v angličtině:
Comparison of Judgment by Default under Czech and Spanish Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Švábová
Vedoucí:
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Oponent:
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Id práce:
198114
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozsudek pro zmeškání, civilní řízení, sporné řízení
Klíčová slova v angličtině:
judgment by default, civil procedure, adversarial procedure
Abstrakt:
Komparace rozsudku pro zmeškání v české a španělské právní úpravě Abstrakt Diplomová práce se věnuje české a španělské právní úpravě zmeškání soudního řízení žalovaným a jejich následnému srovnání. První kapitola je věnována zmeškání nařízeného soudního jednání žalovaným v českém právu, konkrétně konceptem zmeškání soudního řízení žalovaným, předpoklady, které musí být splněny, aby mohl být rozsudek pro zmeškání vydán, nepřípustností vydání kontumačního rozsudku, omluvitelným důvodem zmeškání soudního jednání a také prostředky nápravy, které lze proti vydanému rozhodnutí uplatnit. Druhá kapitola navazuje popisem španělské úpravy zmeškání soudního řízení žalovaným. Pojednává o konceptu zmeškání soudního řízení žalovaným, předpokladech pro vydání prohlášení o zmeškání žalovaného, důsledcích, s nimiž je neúčast žalovaného na řízení spojena, doručování soudních písemností žalovanému a o návrhu na zrušení pravomocného rozhodnutí ve věci obmeškalého a dalších opravných prostředcích, které zákon proti předmětnému rozhodnutí umožňuje podat. Závěrečná kapitola této práce pak vytyčuje důležité rozdíly, které byly studiem každé z úprav shledány. Autor se snaží i o vlastní kritický komentář a vede úvahy nad účelností úprav a návrhy de lege ferenda. Výsledkem studia těchto dvou odlišných právních řádů je zjištění, že mezi zmeškáním žalovaného v českém a španělském právu existují značné rozdíly. Ačkoli v českém civilním řádu se zmeškáním žalovaného, s nímž je spojen důsledek vydání kontumačního rozsudku, myslí pouze zmeškání prvního jednání, které se ve věci konalo, v tom španělském může žalovaný „zmeškat“ nejenom nedostavením se k jednání, k němuž byl předvolán, ale také nevyjádřením se k výzvě soudu. Významné rozdíly byly shledány i v důsledcích zmeškání žalovaného, a to jak pro žalovaného, tak i pro žalobce. Vzhledem k tomu, že ve Španělsku se bezprostředně po nedostavení se či nevyjádření se žalovaného vydává prohlášení o zmeškání žalovaného, na základě něhož se dále pokračuje v zahájeném soudním řízení, v němž bude žalobce muset prokázat oprávněnost svého žalobního nároku, nelze ve španělské úpravě hovořit o rozsudku pro zmeškání, tak jak ho známe v českém právu, ale bude namístě hovořit spíše o rozsudku ve věci obmeškalého, jelikož španělský právní řád typický rozsudek pro zmeškání jako samostatný druh rozhodnutí ve věci nezná.
Abstract v angličtině:
Comparison of Judgment by Default under Czech and Spanish Law Abstract This diploma thesis addresses Czech and Spanish legislation with respect to judgement by default and the subsequent compassion thereof. First chapter focuses on the defendant’s default under Czech law, more specifically on the concept of the defendant’s default during court proceedings, conditions that must be met in order to deliver a judgement by default, impermissibility of delivering a judgement by default, excusable grounds of default as well as the remedies that can be relied upon against such judgement. Second chapter follows with a description of Spanish legislation on the defendant’s default during court proceedings. It deals with the concept of the defendant’s default during court proceedings, conditions under which it is possible to issue a declaration of defendant’s default, consequences associated with the defendant’s default during court proceedings, delivering court documents to the defendant and to application for annulment of the final decision on the matter of the defendant in default and other remedies available to the defendant under Spanish law. The final chapter of the thesis outlines important differences which the author came across whilst studying each legislation. The author attempts to draw her own critical comments on the above-mentioned issues and weights in her mind the effectiveness of the regulation and thinks about possible de lege ferenda proposals. The outcome of studying these two different legal systems is a conclusion that there are significant differences between Czech and Spanish law with respect to the defendant’s default. Whereas under the Czech Civil Procedure Code the defendant’s default (and the subsequent delivery of judgement for default) means only a default with respect to the very first court session held within a particular proceedings, under Spanish Civil Procedure Code the defendant can be in default not only due to the failure to attend a court session he or she was summonsed to, but also due to the failure to react when called by the court. Major discrepancies have also been found in relation to the consequences of the defendant’s default for both the defendant and the plaintiff. Taking into account that in Spain a declaration of the defendant’s default is issued immediately following the failure to attend a court session or the failure to react, on the basis of which the court continues with the initiated proceedings in which the plaintiff will have to prove the legitimacy of his or her claim, with respect to Spanish legislation it is not possible to speak about judgement for default as it is known under Czech law. Instead, it shall rather be regarded as judgment on the matter of person in default since 1 the classical concept of judgement by default (as a standalone type of decision) does not exist under Spanish law. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Švábová 1.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marie Švábová 544 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Švábová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Švábová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB