velikost textu

Rozpoznávání přirozených kategorií nepalatabilní kořisti ptačími predátory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozpoznávání přirozených kategorií nepalatabilní kořisti ptačími predátory
Název v angličtině:
Category discrimination in avian predators: formation of natural categories of unpalatable prey
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Zíková
Vedoucí:
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. František Sedláček, CSc.
Id práce:
198103
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kategorizace, ptačí predátoři, nepalatabilní kořist, mimetický komplex, nemimetická kořist, pseudokategorie
Klíčová slova v angličtině:
category formation, avian predators, unpapatable prey, mimetic complex, non-mimetic prey, pseudocategory
Abstrakt:
Abstrakt Schopnost rozřazovat podněty do kategorií a podle příslušnosti do dané kategorie na ně reagovat má pro živočichy ve volné přírodě velký význam, například pro urychlení rozpoznání jedlé kořisti od nejedlé. Typicky jsou podněty kategorizovány na základě sdílených znaků. Ptáci se orientují především zrakem a proto i jejich kořist signalizuje svoji nejedlost především vizuálně, například pomocí aposematického zbarvení. V této práci byla testována schopnost sýkor koňader (Parus major) kategorizovat kořist do skupin jedlá a nejedlá na základě jejího vzhledu. Sýkory byly rozděleny do tří experimentálních skupin podle testovaných kategorií kořisti. Jedna skupina byla testována ve schopnosti rozpoznání nepalatabilních aposematických druhů ploštic (Heteroptera) od palatabilních druhů hmyzu z ostatních hmyzích taxonů. Druhá skupina byla testována v diskriminaci neaposematických druhů ploštic od hmyzu z ostatních taxonů a třetí v diskriminaci uměle vytvořených pseudokategorií, složených z podnětů využitých pro první skupinu. Testováni byli dospělí ptáci odchycení ve volné přírodě a naivní ručně odchovaná ptáčata. Ptáčata byla testována pouze v prvních dvou experimentálních skupinách. Ptáci byli nejprve v diskriminačním tréninku učeni rozlišovat podněty z daných kategorií a následně jim byly v testu generalizace předloženy podněty nové. Dospělí ptáci i ptáčata se naučili rozlišovat a kategorizovat aposematické a neaposematické ploštice téměř stejně rychle, dospělí ptáci se učili o něco rychleji. Skupina testovaná v diskriminaci pseudokategorií učila diskriminaci pomaleji a dosáhla nižšího podílu správných reakcí než ostatní skupiny. Při generalizaci dosáhla vyššího podílu správných reakcí skupina testovaná s aposematickými plošticemi než ta s neaposematickými a to u dospělých ptáků i u ptáčat. Pokud mají ptáci možnost zaměřit se na aposematické zbarvení, je pro ně zřejmě generalizace mezi druhy kořisti snazší než pokud toto zbarvení u kořisti přítomno není. Skupina testovaná s pseudokategoriemi generalizace nebyla schopna, na podněty z obou kategorií ptáci reagovali náhodně. Sledována byla též reakce ptáků na jednotlivé druhy kořisti a zjištěno bylo, že ptáci z obou skupin zřejmě používali ke kategorizaci společnou barvu hmyzu a nikoliv tvar. Klíčová slova: kategorizace, ptačí predátoři, nepalatabilní kořist, mimetický komplex, nemimetická kořist, pseudokategorie
Abstract v angličtině:
Abstract Ability to categorize objects to classes and react to members of one class similarly is important for animals, for example to facilitate discrimination between palatable and unpalatable prey. Objects are typically categorized according to their common features. Birds mainly use visual perception and so their prey also signals its unpalatability visually, through aposematic coloration. We studied the ability of great tits (Parus major) to categorize prey into classes of palatable and unpalatable according to its appearance. Birds were divided to three experimental groups, each tested with different categories of prey. First group was trained to discriminate between aposematic species of true bugs (Heteroptera) and non-aposematic species from other insect taxa. Second group was trained to discriminate non-aposematic species of true bugs and species of other insect taxa and the third in discrimination of pseudocategories, consisting of randomly assigned stimuli from the first experimental group. Tested birds were wild-caught adults and naïve, hand-reared juveniles. Juveniles were tested only in first two experimental groups. All birds were first trained in discrimination between the two categories and then tested in a generalization test with new stimuli. Both adults and juveniles learned to discriminate and categorize aposematic and non-aposematic bugs at similar rates, adults learned a little faster. Birds tested in discrimination of pseudocategories learned the task slower and they were not able to categorize prey successfully after the training. In the generalization the group tested with aposematic prey reached higher rate of correct decisions then the group tested with non-aposematic prey. When there is a possibility to focus on aposematic coloration, it is easier for birds to generalize to novel prey then when the prey is non-aposematic. Birds tested with pseudocategories failed in the generalization test, they responded randomly to prey from both categories. We tested also reactions of birds to every particular prey species and we found that birds from both groups used similarity in colour, not in a shape, of insect for categorization. Key words: category formation, avian predators, unpalatable prey, mimetic complex, non-mimetic prey, pseudocategory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Zíková 20.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Zíková 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Zíková 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. 416 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Sedláček, CSc. 229 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 152 kB