velikost textu

A range-wide assessment of carry-over effects within the full annual cycle of the Great Reed Warbler with a focus on sex and population differences

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A range-wide assessment of carry-over effects within the full annual cycle of the Great Reed Warbler with a focus on sex and population differences
Název v češtině:
Přenosové efekty v rámci ročního cyklu rákosníků velkých: celoareálová studie se zaměřením na rozdíly mezi pohlavími a populacemi
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Brlík
Vedoucí:
RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Oponent:
Silke Bauer, Dr.
Konzultant:
RNDr. David Hořák, Ph.D.
Id práce:
198087
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
analýza stabilních izotopů, dálkově snímaná data, migrace ptáků, načasování, sezonní interakce, světelné geolokátory
Klíčová slova v angličtině:
avian migration, light-level geolocators, seasonal interactions, stable isotope analysis, remotely sensed data, timing
Abstrakt:
Abstrakt Tažní ptáci překonávají dlouhé vzdálenosti přesně načasovanými a lokalizovanými přesuny s cílem maximalizovat fitness. Načasování jednotlivých fází ročního cyklu a podmínky využívaného prostředí se však mohou přenášet do následujících fází a mohou mít pozdější následky pro fitness jedinců. Znalost těchto sezonních interakcí je proto nezbytná pro lokalizování klíčových období ovlivňujících přežívání jedinců mimo hnízdní období, a tedy pro lepší porozumění populační dynamice tažných druhů. I přes současné vědomosti o sezonních interakcích neexistuje ucelený obrázek o komplexu interakcí v rámci celého ročního cyklu, rozdílech mezi pohlavími a populacemi či vlivu podmínek prostředí v průběhu pelichání u jednoho druhu. V této studii jsme k odhalení systému těchto sezonních interakcí sledovali 103 rákosníků velkých (Acrocephalus arundinaceus) z pěti hnízdních populací napříč hnízdním areálem pomocí světelných geolokátorů. Pro identifikaci a kvantifikaci sezonních interakcí jsme zkombinovali informace o načasování a lokaci jednotlivých ročních fází, rozličné metriky kvality prostředí využívaného na zimovišti získané dálkovým snímáním Země a poměry stabilních izotopů uhlíku v perech vyrostlých na zimovištích. Naše výsledky analýzy sezonních interakcí ukazují přítomnost dominového efektu načasování událostí tahových období a pufrovací kapacitu zimoviště, která zabraňuje přenosu událostí mezi oběma hlavními obdobími tahu. Oproti očekávání jsme nezaznamenali žádný silný ani střední efekt kvality zimoviště, nicméně vegetační dynamika v období pelichání negativně ovlivňovala délku tahových zastávek v průběhu jarního tahu a načasování příletu na hnízdiště. Přenosové efekty byly častěji nejsilnější u nejjižnější z porovnávaných populací, zatímco u české a švédské populace byly slabší a vzájemně porovnatelné. Mezi pohlavími jsme nezaznamenali žádné rozdíly v síle a směru přenosových efektů. Naše výsledky poskytují komplexní obraz sezonních interakcí v rámci ročního cyklu a doporučujeme začlenění našich poznatků do modelů, které by mohly lépe popsat populační dynamiku druhu. Budoucí studie by se mohly zaměřit na interakce tažných a stálých druhů na zimovištích a jejich vliv na následující fáze ročního cyklu. Vzhledem k neustále rostoucímu počtu studií sledujících celé roční cykly tažných druhů ptáků navrhujeme data z těchto studií využít ke kvantitativnímu vyhodnocení sezonních interakcí se zaměřením na obecné trendy.
Abstract v angličtině:
Abstract Movements of long-distance migratory birds are frequently well timed and routed in order to maximise individual fitness. However, individual timing of events or environmental conditions experienced have a potential to carry over into subsequent annual cycle stages and may have delayed fitness consequences. Therefore, knowledge of these seasonal interactions is crucial to identify key periods and regions that limit survival beyond the breeding period and thus to fully understand population dynamics of migratory species. Despite current evidence for seasonal interactions, there is no detailed knowledge of the complex of relationships within the full annual cycle, differences between sexes and populations or impact of environmental conditions during moult in one species. To unveil this system of seasonal interactions within the annual cycle, we directly tracked 103 great reed warblers (Acrocephalus arundinaceus) using light-level geolocators from five breeding sites across the breeding range to obtain information on timing and positions of annual cycle events. We then combined this information with various remotely sensed habitat condition metrics and stable isotopic composition of feathers from the non-breeding grounds to identify and quantify carry-over effects within the full annual cycle. Our results supported the previously suggested domino effect between timing of consecutive events within migratory phases and buffering capacity of the non-breeding period preventing events to carry over between migratory periods. Contrary to our predictions, we did not identify any strong or moderate effect of habitat quality experienced during the whole non-breeding period but, interestingly, variability of vegetation condition during moult affected both spring migration course and timing of breeding site arrival. Moreover, the carry-over effects appeared to be strongest in the southernmost breeding population compared to central and north European population and did not differ between males and females. Our results provide a first full picture of carry-over effects within the annual cycle in the species and we recommend integrating these results into detailed population models that could better explain species population dynamics. We also suggest future studies to focus on the effect of inter-specific interaction on the non- breeding grounds on the subsequent annual cycle stages. Finally, as the number of tracking studies is steadily growing, we suggest summarising the current knowledge on seasonal interactions across species and populations in a quantitative review to unveil more general trends.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Brlík 2.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Brlík 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Brlík 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Procházka, Ph.D. 880 kB
Stáhnout Posudek oponenta Silke Bauer, Dr. 1.63 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 152 kB