velikost textu

Homeostáza vnitrobuněčného pH v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida glabrata

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Homeostáza vnitrobuněčného pH v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida glabrata
Název v angličtině:
Intracellular pH homeostasis in pathogenic yeast Candida albicans and Candida glabrata
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Winterová
Vedoucí:
Prof.PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Id práce:
198081
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Lucie Winterová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultantky: RNDr. Marie Kodedová, Ph.D., RNDr. Hana Sychrová, DrSc. Název diplomové práce: Homeostáza vnitrobuněčného pH v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida glabrata Diplomová práce se věnuje studiu vlivu kultivačních podmínek na homeostázu vnitrobuněčného pH u kmenů kvasinek Candida albicans a Candida glabrata s delecemi membránových transportérů kationtů alkalických kovů Cacnh1Δ a Cgtrk1Δ. Hodnoty vnitrobuněčného pH byly měřeny pomocí pHluorinu, varianty zeleného fluorescenčního proteinu, exprimovaného v cytosolu buněk obou druhů kvasinek. Fluorescence exprimovaného pHluorinu byla ověřena pomocí fluorescenčního mikroskopu a byla stanovena závislost intenzity fluorescence pHluorinu na hodnotě vnitrobuněčného pH vytvořením kalibrační křivky. V rámci této diplomové práce byl zjištěn vliv složení kultivačního média (zejména různého zdroje dusíku) a vliv působení antimykotik (flukonazolu, klotrimazolu, amfotericinu B a terbinafinu) na hodnoty vnitrobuněčného pH obou kandid. Porovnáním s kontrolními kmeny byly zjištěny vlivy delecí Cacnh1Δ a Cgtrk1Δ na změny některých fyziologických parametrů, jako je schopnost a rychlost růstu za různých kultivačních podmínek nebo hodnoty vnitrobuněčného pH. Byla také stanovena různá citlivost jednotlivých druhů kvasinek vůči různým antimykotikům, přičemž C. glabrata vykazovala vyšší odolnost na všechna použitá antimykotika oproti C. albicans.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucie Winterová Supervisor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Consultants: RNDr. Marie Kodedová, Ph.D., RNDr. Hana Sychrová, DrSc. Title of diploma thesis: Intracellular pH homeostasis in pathogenic yeast Candida albicans and Candida glabrata The thesis examines the influence of culture conditions on intracellular pH homeostasis in Candida albicans and Candida glabrata yeast strains with deletions of alkali- metal-cation membrane transporters, Cacnh1Δ and Cgtrk1Δ. Intracellular pH was measured with the use of pHluorin: a variant of a green fluorescent protein which had been expressed in the cytosol of both yeast species. Fluorescence of the expressed pHluorin was confirmed by a fluorescence microscopy and a calibration curve was created to determine the dependence of fluorescence intensity of pHluorin on intracellular pH. This thesis further demonstrates impact of medium composition (especially different nitrogen sources) and antifungal agents (fluconazole, clotrimazole, amphotericin B and terbinafine) on intracellular pH values in both yeasts. The effects of Cacnh1Δ and Cgtrk1Δ mutations were established on certain physiological parameters, such as the growth speed under different culture conditions or the intracellular pH value. Furthermore, the different susceptibility of yeast species to various antifungal agents was also determined, C. glabrata exhibited higher resistance to all tested antifungals compared to C. albicans.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Winterová 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Winterová 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Winterová 145 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.PharmDr. František Štaud, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 152 kB