velikost textu

Význam aberací chromosomu 7 u hematologických onemocnění myeloidní řady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam aberací chromosomu 7 u hematologických onemocnění myeloidní řady
Název v angličtině:
The aberration of chromosome 7 in haematological malignancies of the myeloid lineage
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Onderková
Vedoucí:
Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Eva Froňková, Ph.D.
Id práce:
198080
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Myelodysplastické syndromy, akutní myeloidní leukemie, přestavby chromosomu 7, delece 7q, komplexní přestavby, FISH
Klíčová slova v angličtině:
Myelodysplastic syndromes, acute myeloid leukemia, chromosome 7 rearrangements, 7q deletion, complex rearrangements, FISH
Abstrakt:
ABSTRAKT Přesná lokalizace zlomových míst a deletovaných úseků na chromosomu 7 v buňkách kostní dřeně nemocných je základním krokem při identifikací genů, které se podílejí na nádorové transformaci buňky. U hematologických malignit se jedná zpravidla o onkogeny a tumor supresorové geny, které jsou změnou v uspořádání genetického materiálu aktivovány či deletovány. Aberace chromosomu 7, úplná či částečná ztráta chromosomu 7, především dlouhých ramen 7q patří k rekurentním cytogenetickým změnám u nemocných s myeloidními onemocněními jakou jsou myelodysplastické syndromy (MDS) a akutní myeloidní leukemie (AML). Alterace chromosomu 7 jsou důležitým prognostickým ukazatelem vyskytujícím se u 8-10 % de novo MDS a AML a u 40-50 % léčených MDS/AML. Pro detailní analýzu zlomových míst a aberací chromosomu 7 jsme pomocí cytogenetických a molekulárně cytogenomických metod vyšetřili 51 dospělých nemocných s diagnózou AML/MDS. U šesti pacientů (12 %) jsme zjistili izolovanou monosomii chromosomu 7. Ve vyšetřovaném souboru jsme prokázali samostatnou deleci 7q u jednoho nemocného (2 %). Alteraci chromosomu 7 detekovanou v kombinaci s další změnou jsme vyšetřili u 17 případů (33 %) a 27 pacientů (53 %) mělo komplexní změny karyotypu zahrnující chromosom 7. Nejčastějším zlomovým místem byla oblast 7q22. U 26 nemocných jsme prokázali deleci 7q, z toho u 25 pacientů byla deletována oblast genu EZH2 (7q36.1). U 22/26 nemocných jsme prokázali deleci všech námi vyšetřovaných oblastí 7q22, 7q31 a 7q36. Ve všech těchto případech jsme potvrdili deleci tumor supresorových genů KMT2E a EZH2. Změny na krátkých ramenech byly nejčastěji lokalizovány v oblasti 7p11-7p12. V této oblasti se nachází gen IKZF1, který byl deletován u 11 nemocných. Výskyt delecí 7q současně s delecí 7p jsme detekovali u deseti pacientů. Analýza prognostického vlivu alterace chromosomu 7 na celkové přežití nám neodhalila významné rozdíly (p=0,815). Klíčová slova: Myelodysplastické syndromy, akutní myeloidní leukemie, přestavby chromosomu 7, delece 7q, komplexní přestavby, FISH
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Accurate localization of breakpoints and deleted regions on chromosome 7 in bone marrow cells of patients is an essential step in identifying genes involved in tumor transformation of a cell. In case of hematological malignancies usually oncogenes and tumor suppressor genes are activated or deleted by a change in the arrangement of genetic material. Aberration of chromosome 7, total or partial loss of chromosome, especially long arms 7q, are among the recurrent cytogenetic abnormalities in patients with myeloid diseases such as myelodysplastic syndromes (MDS) and acute myeloid leukemia (AML). Aberrations of chromosome 7 are an important prognostic marker occurring in 8-10% de novo MDS and AML and in 40-50% treated MDS / AML. For a detailed analysis of chromosome 7 breakpoints and aberrations, samples of 51 adult patients diagnosed with AML / MDS were examined using conventional and molecular cytogenomic methods. In our testing group we demonstrated a separate 7q deletion in one patient (2%) and an isolated monosomy of chromosome 7 in six patients (12%). Aberration of chromosome 7 detected in combination with another change was found in 17 cases (33%) and 27 patients (53%) had complex karyotype changes including chromosome 7. The most frequent breakpoint was 7q22. In 26 patients we proved a deletion 7q, of which 25 patients had deleted the EZH2 gene region (7q36.1). In 22 out of 26 patients we showed deletions of all regions examined by us - those being 7q22, 7q31 and 7q36. In all these cases, we confirmed the deletion of the tumor suppressor genes KMT2E and EZH2. Changes on the short arms were the most often located in the 7p11-7p12 area. The IKZF1 gene, which was deleted in 11 patients, is located in this area. The incidence of both long arms deletions (7q) and short arms (7p) were detected in ten patients. Analysis of the prognostic effect of chromosome 7 alteration on overall survival did not reveal significant differences (p = 0.815). Key words: Myelodysplastic syndromes, acute myeloid leukemia, chromosome 7 rearrangements, 7q deletion, complex rearrangements, FISH
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Onderková 2.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Onderková 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Onderková 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Eva Froňková, Ph.D. 805 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB