velikost textu

Role of enterovirus and adenovirus infection in the pathogenesis of celiac disease

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role of enterovirus and adenovirus infection in the pathogenesis of celiac disease
Název v češtině:
Role enterovirových a adenovirových infekcí v rozvoji celiakie
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Chudá
Vedoucí:
doc. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.
Id práce:
198079
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Celiakie, chronické imunitně zprostředkované onemocnění tenkého střeva, postihuje část pacientů s genetickými predispozicemi konzumujících lepek. Pro iniciaci nemoci jsou klíčové faktory prostředí. Mohou jimi být například změny ve stravování nebo infekce. Identifikace konkrétních spouštěčů onemocnění by mohla hrát roli v prevenci nemoci. Naše práce se zaměřila na střevní virové infekce běžné v dětství. Vyšetřovali jsme adenoviry a enteroviry ve vzorcích stolice dětí nesoucích pro celiakii vysoce rizikový HLA genotyp. Cílem bylo zjistit, zda jsou tyto infekce asociovány s rozvojem časných markerů celiakie a identifikovat konkrétní genotypy virů. Pro rozlišení vícenásobných infekcí byla použita metoda masivně paralelního sekvenování. Během let 2001-2007 bylo testováno v rámci norské studie MIDIA téměř 50 000 novorozenců na přítomnost genotypu HLA DR3-DQ2/DR4-DQ8, který významně zvyšuje riziko rozvoje celiakie. Nositeli tohoto genotypu bylo 912 dětí. Každý měsíc do věku tří let byly těmto dětem odebírány vzorky stolice a ukládány v biobance. Krev byla odebírána do jednoho roku věku dítěte každé tři měsíce a poté jednou ročně v kombinaci se sběrem informací o prospívání dětí prostřednictvím dotazníků. Během let 2014-2016 byly děti přizvány k účasti ve studii celiakie. Celkem 220 podstoupilo screening celiakie, což vedlo k stanovení diagnózy ve 27 případech. Ke každému pacientovi byly ze stejné kohorty přiřazeny dvě co nejpodobnější zdravé kontroly. Celkem 2 161 vzorků stolice těchto dětí bylo testováno kvantitativní real-time PCR metodou na přítomnost adenovirů a enterovirů, které byly následně genotypovány. Data byla statisticky zpracována metodou logistické regrese se smíšenými efekty, což umožnilo zohlednit většinu potenciálních zavádějících faktorů. Rozvoji protilátek typických pro celiakii předcházelo více enterovirových infekcí u případů v porovnání s kontrolami. Také infekce s delším trváním a vzorky o vysoké virové náloži byly signifikantně častější před rozvojem celiakální autoimunity. Oba běžné druhy enteroviru, Enterovirus A i Enterovirus B, byly signifikantně s celiakií asociovány. Obzvláště pozoruhodná byla signifikantně významná asociace mezi vlivem enterovirové infekce v době zavádění lepku do stravy a rozvojem markerů celiakie. Adenovirus, jakožto druhý nejběžnější střevní virus, nebyl s celiakií asociován. Předložená zjištění mohou být využita při navrhování budoucích preventivních opatření.
Abstract v angličtině:
Abstract Celiac disease, a chronic immune-mediated disorder of the small intestine, manifests in a fraction of individuals with genetic predispositions consuming gluten. Environmental factors play an essential role in its triggering. The environmental stimuli may include dietary factors, infections etc. Identification of specific triggers could help in celiac disease prevention. Our research project focused on common intestinal infections in infancy. We investigated adenoviruses and enteroviruses in stool specimens of children carrying a high-risk HLA genotype for celiac disease. We aimed to determine whether these infections are associated with early markers of celiac autoimmunity, and to identify virus genotypes. To distinguish multiple infections, massive parallel amplicon sequencing was utilized. During 2001-2007, nearly 50.000 Norwegian newborns were screened within the MIDIA study for the presence of the HLA DR3-DQ2/DR4-DQ8 genotype, which is known to significantly increase the risk of celiac disease. The risk genotype was identified in 912 babies. Up to three years of children´s age, monthly stool specimens were collected and archived. Blood sampling was done every three months up to the age of a year, and then annually. Periodical questionnaires on children´s thrive were collected. During 2014-2016, the cohort was offered participation in a celiac disease study. A total of 220 individuals underwent a celiac disease screening, which led to the diagnosis in 27 cases. Each of patients was matched to two most similar healthy controls from the same cohort. A total of 2.161 stool samples were tested by real-time quantitative PCR for adenovirus and enterovirus and viruses were genotyped. The data were statistically analyzed by mixed effects logistic regression which took into account most of potential confounders. The development of celiac disease antibodies was preceded by more enterovirus infections than was observed in matched controls. Also, prolonged infections and specimens of high viral load were significantly more frequent before the celiac disease antibody development. Both common enterovirus species, Enterovirus A and Enterovirus B, were significantly associated with celiac disease. Notably, there was a significant synergistic interaction between the enterovirus effect and the introduction of gluten into infant diet. Adenovirus, the second most frequent enteric virus, was not associated with celiac autoimmunity. The findings may have implications for designing future prevention strategies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Chudá 32.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Chudá 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Chudá 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. 450 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB