velikost textu

Povrchová exprese inhibiční molekuly Tim-3 u antigenně specifických CD8+ T buněk expandovaných in vitro pomocí dendritických buněk za účelem nádorové buněčné imunoterapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povrchová exprese inhibiční molekuly Tim-3 u antigenně specifických CD8+ T buněk expandovaných in vitro pomocí dendritických buněk za účelem nádorové buněčné imunoterapie
Název v angličtině:
Surface expression of Tim-3 inhibitory molecule on antigen-specific CD8+ T cells expanded in vitro using dendritic cells for cell-based cancer immunotherapy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Svobodová
Vedoucí:
RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
Oponent:
MUDr. David Funda, Ph.D.
Konzultant:
MUDr. Zuzana Střížová
Id práce:
198077
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adoptivní buněčná imunoterapie, imunitní rezistence, dendritické buňky, CD8+ T buňky, Tim-3, interleukin 2, galektin-9
Klíčová slova v angličtině:
Adoptive cell immunotherapy, immune resistance, dendritic cells, CD8+ T cells, Tim-3, interleukin 2, galectin-9
Abstrakt:
ABSTRAKT Nádorové onemocnění je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí a počet pacientů s tímto onemocněním se každoročně zvyšuje. Současné možnosti terapie stojí na čtyřech základních pilířích; chirurgie, chemoterapie, radioterapie a imunoterapie. Imunoterapie je v posledních letech nejrychleji se rozvíjející léčebnou modalitou, která u některých pacientů vykazuje nebývalé účinky. Většina pacientů však na tuto terapii stále nereaguje. Zkoumány jsou proto mechanismy, díky nimž je imunoterapie neúčinná. Buněčná imunoterapie nádorových onemocnění je léčebnou metodou, která k terapeutickým účelům využívá živé ex vivo připravené imunitní buňky cílící na nádor. Jedním z mechanismů, který může snižovat její účinnost, je exprese inhibičních molekul na povrchu připravených imunitních buněk. Tim-3 je inhibiční molekula, která přitahuje zájem výzkumu několik posledních let, jelikož exprese Tim-3 na nádorových buňkách a imunitních buňkách infiltrujících nádor je často spojena s horší prognózou a agresivnějšími formami nádorového onemocnění. Úlohu Tim-3 u in vitro nebo ex vivo připravovaných imunitních buněk je však stále obtížné predikovat. V této práci byl vyvinut in vitro studijní model, který využívá in vitro připravené antigen specifické CD8+ T buňky s vysokou expresí Tim-3. Bylo zjištěno, že exprese molekuly Tim-3 v těchto buňkách je podmíněna přítomností cytokinu IL-2 v kultivačním médiu a že míra této exprese závisí na koncentraci tohoto cytokinu. Překvapivé bylo zjištění, že exprese Tim-3 je značně reverzibilní, jelikož odstranění cytokinu z kultivačního média vedlo k podstatnému snížení její exprese. Další analýzy odhalily, že míra exprese Tim-3 významně neovlivnila aktivaci buněk jejich příslušným antigenem. Avšak po stimulaci v přítomnosti galektinu-9, ligandu Tim-3, byla zaznamenána mírná, ale statisticky významná inhibice aktivace CD8+ T buněk zprostředkované antigenem. Výsledky této práce ukázaly, že exprese Tim-3 u in vitro generovaných antigen specifických T buněk je dynamická a že navázání jeho ligandu může částečně inhibovat antigenem zprostředkovanou aktivaci CD8+ T buněk. Tato zjištění mohou mít význam při navrhování protokolů pro přípravu imunitních buněk pro imunoterapii nádorových onemocnění. Klíčová slova: Adoptivní buněčná imunoterapie, imunitní rezistence, dendritické buňky, CD8+ T buňky, Tim-3, interleukin 2, galektin-9
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Cancer is the second most common cause of death in the world, and the number of people with the disease increases each year. The therapy of the disease currently stands on four pillars; surgery, chemotherapy, radiotherapy, and immunotherapy. Through the past few years, immunotherapy has become the fastest developing treatment modality. However, despite its unprecedented efficacy in some patients, the majority of patients still does not respond to the therapy. Therefore, there is a need to investigate the mechanisms that make immunotherapy inefficient. Cell-based cancer immunotherapy is the treatment modality which uses live ex vivo-produced tumor-targeting immune cells to treat cancer. One of the mechanisms that may compromise its therapeutic efficacy is the expression of inhibitory molecules on the surface of the produced immune cells. Tim-3 is the inhibitory molecule which attracts attention in recent years. Tim-3 expression in the tumor cells and the tumor-infiltrating immune cells is often associated with worse prognosis and more aggressive forms of the disease. However, its role in the in vitro or ex vivo-produced immune cells is difficult to predict. In this work, an in vitro study model which is based on in vitro-produced antigen-specific CD8+ T cells with high expression of Tim-3 has been developed. Tim-3 expression in these cells was found to be conditioned by the presence of the cytokine IL-2 in the culture medium and the extent of its expression dependent on the cytokine concentration. Surprisingly, the expression of Tim-3 was substantially reversible because removal of the cytokine from the culture medium led to a substantial decrease of Tim-3 expression. Further analyses revealed that the extent of Tim-3 expression did not significantly affect the activation of the cells with their respective antigen. However, galectin-9, a Tim-3 ligand, showed a mild but significant inhibition of the antigen- mediated activation of CD8+ T cells. The results of this work showed that the expression of Tim-3 in the in vitro-produced antigen-specific T cells is dynamic and that its engagement can partially inhibit antigen-mediated activation of CD8+ T cells. These findings may have important ramification for designing the protocols for the production of immune cells for cancer immunotherapy. Key words: Adoptive cell immunotherapy, immune resistance, dendritic cells, CD8+ T cells, Tim-3, interleukin 2, galectin-9
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Svobodová 3.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Svobodová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Svobodová 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. 827 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. David Funda, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 215 kB