velikost textu

Trestní odpovědnost za šíření HIV infekce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost za šíření HIV infekce
Název v angličtině:
Criminal Liability for Transmission of HIV infection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Stavrovský
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Id práce:
198076
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
HIV, trestní odpovědnost, šíření HIV
Klíčová slova v angličtině:
HIV, criminal liability, HIV transmission
Abstrakt:
Abstrakt Moje diplomová práce má za cíl představit problematiku trestní odpovědnosti za šíření HIV infekce a podnítit diskusi o účelnosti současné právní úpravy. Dále pak má za cíl představit jednotlivé koncepce trestněprávního postihování šíření HIV infekce a navrhnout alternativy, které se v této souvislosti nabízejí. Práce se skládá z úvodu, tří obecných kapitol, dvou analytických kapitol a závěru. V úvodu jsou představeny základní východiska práce a metodologie. V druhé kapitole následující po úvodu jsou vysvětleny základní souvislosti spojené obecně s fenoménem HIV a AIDS, a to s poukazem na nové poznatky na poli léčby a prevence šíření HIV infekce, jakož i historický kontext, v němž se vyvíjely debaty o HIV a AIDS, a to především v Československu, respektive v České republice. Dále jsou zde uvedeny jednotlivé koncepce chápání této problematiky v konkrétních státech, jakož praktické příklady. V třetí kapitole je představena právní úprava, ze které vychází trestní odpovědnost za šíření HIV infekce. Zvláštní pozornost je věnována tuzemské právní úpravě, a to zejména zákonu o veřejném zdraví a trestnímu zákoníku. Ve čtvrté kapitole jsou podrobněji představeny případy, kdy se tuzemské soudy zabývaly posuzováním trestní odpovědnosti za šíření HIV infekce, a je poukázáno na argumentaci, kterou soudy používají při dovození trestní odpovědnosti za jednotlivé trestné činy. Pátá kapitole je věnována kritice současné právní úpravy, která vychází jednak z postojů mezinárodních organizací k léčbě a prevenci HIV a AIDS, jednak z rozborů zahraniční odborné literatury zabývající se účelností respektive neúčelností přílišné kriminalizace šíření HIV infekce, které jsou v kontrastu s tuzemskou i zahraniční právní realitou. Šestá kapitola představuje možná řešení spočívajících buď ve změně právní úpravy, anebo ve změně její aplikace soudy, kde je v této souvislosti zejména poukazováno na nedostatečné vypořádání se s novými vědeckými poznatky na poli léčby a prevence HIV infekce a s tím souvisejícím rigidním uvažováním při posuzování trestní odpovědnosti za šíření HIV infekce. Závěrem shrnuji zásadní momenty práce a stanoviska, které jsem k jednotlivým právním problémům v souvislosti s trestní odpovědností za šíření HIV infekce zaujal.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of my master thesis is to introduce the subject of criminal liability for spreading the HIV virus and to prompt the discussion of the expediency level of current legislation. Furthermore, it is also to introduce individual concepts of punishment for spreading the HIV virus and offer alternatives which are in this context self-evident. My thesis begins with the introduction, it then continues with three general chapters, two analytic chapters and a conclusion. The introduction presents the core sources of work and the methodology. The second chapter following the introduction is the explanation of the basic general connections to the phenomena of HIV and AIDS, in regards to new research which concerns curing and preventing the spread of the HIV infection, along with the historical context in which the debate about HIV and AIDS evolved, especially in Czechoslovakia, more specifically the Czech Republic. Furthermore it lists individual concepts of understanding this issue in specific countries as practical examples. The third chapter introduces the legislation that establishes the criminal liability for spreading HIV. I paid special attention to domestic legislation and particularly the law concerning public health, and the Criminal Code. The fourth chapter introduces in greater detail specific cases in which Czech courts focused on assessment of criminal liability for spreading HIV and it refers to the argumentation that courts use to prove criminal liability for individual crimes that have been committed. The fifth chapter is dedicated to the criticism of the current legislation that is firstly based on the attitude of international organizations concerning the cure and prevention of HIV and AIDS, and secondly from analysis of foreign expert literature on usefulness, or rather uselessness, of undue criminalization of spreading HIV, that are contradictory to Czech and foreign legal reality. The sixth chapter offers possible solutions which lie either in the change of legislation or in the change of its application by the courts, where the gravest problem is the insufficiency in dealing with the new findings in the scientific field of curing and preventing the HIV infection, and alongside it the rigid assessment of criminal liability for spreading the HIV virus. In the conclusion of this thesis, I summarize the fundamental points and legal opinions that I have taken on various legal issues in connection with criminal liability for the spread of HIV infection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Stavrovský 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Stavrovský 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Stavrovský 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 329 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB