velikost textu

Hodnocení úchopů u pacientů po cévní mozkové příhodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení úchopů u pacientů po cévní mozkové příhodě
Název v angličtině:
Grasp evaluation in patients after stroke
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šárka Pomyjová
Vedoucí:
Mária Krivošíková
Oponent:
Mgr. Kateřina Rybářová
Id práce:
198062
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Ergoterapie (NBER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cévní mozková příhoda, porucha motoriky, horní končetina, úchop
Klíčová slova v angličtině:
stroke, motor deficit, upper extremity, grasp
Abstrakt:
Jméno a příjmení: Bc. Šárka Pomyjová Vedoucí práce: Bc. Mária Krivošíková, M. Sc. Název diplomové práce: Hodnocení úchopů u pacientů po cévní mozkové příhodě Cíl práce: Hlavním cílem předvýzkumu bylo stanovení minimální klinicky významné změny u vybraných testů se zaměřením na zlepšení úchopových schopností ruky u pacientů po cévní mozkové příhodě v chronické fázi onemocnění. Hlavní hypotéza byla stanovena k prokázání, že rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou Modifikované Frenchayské škály lépe charakterizuje zlepšení pacienta oproti rozdílu mezi vstupní a výstupní hodnotou Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky. Metodika: Výzkumný soubor se skládal ze 40 probandů (26 mužů a 14 žen) po cévní mozkové příhodě v chronické fázi onemocnění, kteří byli vybráni na základě kritérií pro zařazení do výzkumu. Sběr dat probíhal na Klinice rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Na základě videozáznamů vstupních a výstupních vyšetření Modifikované Frenchayské škály byla provedena analýza. 3. subtest škály byl použit i na vyhodnocení Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky. Verifikace hypotéz byla provedena pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Hladina významnosti byla stanovena p <0,05 a kritická hodnota Spearmanova korelačního koeficientu byla vypočtena rsp (0,05,40) = 0,264. Výsledky: Předvýzkum potvrdil statisticky významné výsledky ve srovnání Modifikované Frenchayské škály a Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky. Mezi hodnoticími nástroji je velice silná lineární závislost, tudíž není úplně podstatné, který z nástrojů se ergoterapeut rozhodne v praxi využívat. Přesto mezi vstupním a výstupním hodnocením Modifikované Frenchayské škály je vyšší hodnota výběrového Spearmanova korelačního koeficientu než vstupního a výstupního hodnocení Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky. Pro test Modifikované Frenchayské škály má minimální klinicky významná změna hodnotu MCIDmFAT = 8,55 a pro test Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky byla stanovena hodnota MCIDSVH = 1,80. Klíčová slova: cévní mozková příhoda, porucha motoriky, horní končetina, úchop
Abstract v angličtině:
Title of diploma thesis: Grasps evaluation in patients after a stroke Objective: The main goal of the pilot study was to determine minimal clinically important difference in selected tests focusing on improvement in the grasps of patients in the chronic phase post stroke. The main hypothesis was set to prove that the differences between the initial and final assessments based on the Modified Frenchay Scale characterizes patients’ improvement more accurately than the Score for visual evaluation of functional task of the hand. Methods: The research group consisted of 40 participants (26 men and 14 women) all in the post stroke chronic phase who were selected based on the criteria for inclusion in the research. Data was collected at the Department of Rehabilitation Medicine and the First Faculty of Medicine. Using video documentation of the Modified Frenchay Scale used during both the initial and final assessment, the test itself was then analysed. A 3rd subtest was also used to evaluate the Score for visual evaluation of functional task of the hand. Using the Spearman correlation coefficient, the statistically significant level was established (p <0,05) followed by calculating the critical value of the Spearman correlation coefficient (rsp (0,05,40) = 0,264), and thus verifying the hypothesis. Results: The pilot study confirmed statistically significant results in the comparison of the Modified Frenchay Scale to the Score for visual evaluation of functional task of the hand. Though there is a very strong linear dependence between the evaluation tools and it might not ultimately matter which evaluation tool an occupational therapist decides to use in practice. There is a higher value of the Spearman correlation coefficient between the scores of the initial and final assessments using the Modified Frenchay Scale compared to those found when using the Score for visual evaluation of functional task of the hand. The value of minimal clinically important difference of Modified Frenchay Scale was calculated to be MCIDmFAT = 8,55 while the value based on the Score for visual evaluation of functional task of the hand was calculated to be MCIDSVH = 1,80. Key words: stroke, motor deficit, upper extremity, grasp
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Pomyjová 2.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Šárka Pomyjová 1012 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Pomyjová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Pomyjová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mária Krivošíková 4 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Rybářová 7.67 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 752 kB
Stáhnout Errata Mgr. Šárka Pomyjová 1.47 MB