velikost textu

Glaukom - genetická analýza rodiny ve vztahu k autoimunitnímu pozadí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Glaukom - genetická analýza rodiny ve vztahu k autoimunitnímu pozadí
Název v angličtině:
Glaucoma - family-based genetic analysis in relation to autoimmunity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Buchtelová
Vedoucí:
RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Ľubica Ďuďáková, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Dominika Mravec Bencúrová
Id práce:
198047
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
glaukom, autoimunitní, celiakie, T1D, HLA II. třídy, polymorfismus, asociace
Klíčová slova v angličtině:
glaucoma, autoimmunity, coeliac disease, T1D, HLA class II, polymorphism, association
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: Současné poznatky o patogenezi glaukomu již prokázaly přítomnost autoimunitních mechanismů. Typickým rysem autoimunitních onemocnění je jejich častá vzájemná koincidence, např. celiakie a diabetes mellitus 1. typu či psoriáza. Tato souvislost může být vysvětlena například sdílením některých rizikových variant HLA molekul II. třídy. Budeme-li glaukom považovat za autoimunitní nemoc, vyvstává otázka, jaký vliv mohou mít kandidátní geny pro glaukom na fenotyp jiného autoimunitního onemocnění, či naopak, zdali rizikové genetické varianty asociované s celiakií mohou ovlivňovat fenotyp glaukomu. Cíle: Cílem práce bylo i) na základě dostupné literatury vytipovat genetické rizikové markery pro vznik glaukomu a zmapovat jejich výskyt mezi členy třígenerační rodiny s glaukomem a vícečetnými autoimunitními chorobami, ii) u téže rodiny najít nositele HLA-DQ2/DQ8, iii) ověřit, zda genotyp jedince koreluje s jeho fenotypem, a iv) stanovit případný vliv alel HLA na fenotyp glaukomu. Materiál a metody: Do studie byla zavzata třígenerační rodina (34 jejích členů), ve které se vyskytuje glaukom a zároveň autoimunitní onemocnění celiakie, diabetes mellitus 1. typu a psoriáza. Bylo vybráno 8 rizikových markerů (jednonukleotidových polymorfismů (SNP)) doposud spojovaných s glaukomem: rs74315329, rs74315329 (MYOC); rs28939688, rs11258194, rs75654767 (OPTN); rs1057517785 (PAX6); rs4986790 (TLR4); rs34595252 (WDR36). Genotypizace byla provedena metodami PCR-RFLP a analýzou HRM a výsledky následně ověřovány sekvenováním. Zároveň byla provedena typizace HLA na přítomnost pro celiakii rizikových molekul HLA II. třídy: HLA DQA1*0501-DQB1*0201 (DQ2 antigen) a DQA1*0301-DQB1*0302 (DQ8 antigen). Výsledky: Všichni probandi jsou ve všech zkoumaných SNP asociovaných s glaukomem nositeli majoritní alely v homozygotní formě. HLA typizace na přítomnost DQ2 a DQ8 antigenu prokázala silnou korelaci mezi výskytem celiakie a antigenu DQ2 (Pk=0,001, OR=62,33, CI=2,91–1335), stejně tak pro jednotlivé rizikové alely DQA1*0501 (Pk=0,004, OR=49, CI=2,34–1024) a DQB1*0201 (Pk=0,004, OR=49, CI=2,34–1024). Závislost mezi výskytem autoimunitních onemocnění a glaukomu (Pk=1,548) či mezi některým z rizikových antigenů pro celiakii (DQ2 nebo DQ8) a glaukomem nebyla pozorována (Pk=1,630). Závěr: V třígenerační rodině s mnohonásobným výskytem autoimunitních onemocnění a glaukomu byla zjištěna silná genetická predispozice pro celiakii, a to konkrétně ve vztahu k antigenu HLA-DQ2. U členů zkoumané rodiny nebyla prokázána žádná korelace mezi výskytem glaukomu a vytipovaných jednonukleotidových polymorfismů rizikových pro glaukom, ani mezi glaukomem a výskytem autoimunitních onemocnění. Klíčová slova: glaukom, autoimunitní, celiakie, T1D, HLA II. třídy, polymorfismus, asociace
Abstract v angličtině:
Abstract Introduction: Recent findings about the pathogenesis of glaucoma have already demonstrated the presence of some specific autoimmune mechanisms. It has also been shown that autoimmune diseases often manifest in co-occurrence, such as celiac disease and type 1 diabetes mellitus or psoriasis. This association can be explained by sharing some of the risk variants of HLA molecules class II. Considering glaucoma an autoimmune disease, the question raises how the glaucoma genetic risk factors affect the phenotype of another autoimmune disease or vice versa, whether genetic risk variants associated for example with celiac disease can affect the glaucoma phenotype. Aims: The aims of this study were to i) identify possible genetic risk markers associated with the development of glaucoma, based on the available literature, and to map their occurrence among members of a three-generation family suffering from glaucoma and multiple autoimmune diseases, ii) find carriers of HLA-DQ2/DQ8 among the members of the same family, iii) verify whether an individual's genotype correlates with his/her phenotype, and iv) determine the potential effect of specific HLA alleles on the glaucoma phenotype. Material and methods: This study used DNA samples derived from 34 members of a three-generation family, in which coeliac disease, type 1 diabetes mellitus and psoriasis can be found. Eight genetic risk markers (single nucleotide polymorphisms (SNP)) that have so far been associated with glaucoma have been selected: rs74315329, rs74315329 (MYOC); rs28939688; rs11258194; rs75654767 (OPTN); rs1057517785 (PAX6); rs4986790 (TLR4); rs34595252 (WDR36). Genotyping was performed using the PCR-RFLP method and the HRM analysis, and the results were subsequently verified by sequencing. The DNA samples were also tested for the presence of HLA class II molecules DQ2 (DQA1*0501-DQB1*0201) and DQ8 (DQA1*0301-DQB1*0302), which are associated with coeliac disease. Results: In all of the examined SNPs associated with glaucoma, all probands were found to be carriers of the major allele in homozygous form. HLA typing for proof of the presence of DQ2 and DQ8 antigens showed a strong correlation between the occurrence of coeliac disease and the presence of DQ2 antigen (Pk=0.001, OR=62.33, CI=2.91–1335). Same correlation with coeliac disease was found also for individual risk alleles DQA1*0501 (Pk=0,004, OR=49, CI=2.34–1024) and DQB1*0201 (Pk=0.004, OR=49, CI=2.34–1024). There was no correlation between the incidence of any autoimmune disease and glaucoma (Pk=1.548) or between either of the coeliac disease risk antigens (DQ2 or DQ8) and glaucoma (Pk=1.630). Conclusion: In a three-generation family with a multiple incidence of autoimmune diseases and glaucoma, a strong genetic predisposition to celiac disease was observed, specifically in relation to the HLA-DQ2 antigen. There was no correlation between glaucoma and the selected single nucleotide polymorphisms which have so far been associated with glaucoma, nor was there any correlation between glaucoma and autoimmune disease in family members. Key words: glaucoma, autoimmunity, coeliac disease, T1D, HLA class II, polymorphism, association
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Buchtelová 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Buchtelová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Buchtelová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Ľubica Ďuďáková, Ph.D. 796 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 154 kB