velikost textu

Rozhodování sporů v mezinárodním obchodním styku - výhody a nevýhody rozhodčího řízení ve srovnání s řízením před českými soudy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodování sporů v mezinárodním obchodním styku - výhody a nevýhody rozhodčího řízení ve srovnání s řízením před českými soudy
Název v angličtině:
Deciding disputes in international commercial transactions - advantages and disadvantages of arbitration compared to proceedings before Czech courts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Fryč
Vedoucí:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponent:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
198035
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní obchod Rozhodčí řízení Soudní řízení
Klíčová slova v angličtině:
International commercial transactions Arbitration Court proceeding
Abstrakt:
Abstrakt Rozhodování sporů v mezinárodním obchodním styku - Výhody a nevýhody rozhodčího řízení ve srovnání s řízením před českými soudy Mezinárodní obchod je oblast, která v dnešním světě globalizace tvoří značnou část společenského života. Tato práce se zabývá řešením sporů, které v mezinárodní obchodním styku vznikají, a to s akcentem na obchodní arbitráž a její komparaci se soudním řízením v České republice. Rozhodování sporů z mezinárodního obchodního styku není vzhledem k různým právním úpravám a rozdílným způsobům řešení vůbec jednoduché. Cílem práce je základní vhled do problematiky mezinárodního obchodu, mezinárodní i české obchodní arbitráže a její porovnání se soudním řízení v České republice. Uvedeny jsou i další tzv. alternativní způsoby řešení sporů, jejich specifika a možnosti využití. K dosažení vytyčeného cíle jsou jako výzkumné metody používány deskripce, analýza a komparace. Deskripce je aplikována především v prvních kapitolách jednotlivých částí práce, a to za účelem vymezení zkoumaných institutů a aspektů rozhodování sporů v mezinárodním obchodním styku. Následuje jejich analýza z hlediska využitelnosti, praktičnosti, vlastností a specifik. V závěrečné části práce je vedle těchto metod užíváno především komparace, kdy dochází ke srovnání mezinárodní obchodní arbitráže a soudního řízení v České republice. Obchodní arbitráž je v České republice již pevně etablovaný způsob rozhodování sporů, který vůči řízení soudnímu zaujímá důležité alternativní postavení. Obě řízení mají svá specifika a výhody i nevýhody, které je potřeba vždy před zahájením řízení zvážit, a to s ohledem na konkrétní okolnosti daného sporu a poměru stran. Postavení soudů jako státních orgánů je právními předpisy více regulováno a je ze své povahy částečně nadřazené řízení rozhodčímu, které by mohlo bez možnosti soudních zásahů stěží řádně fungovat. To je dáno především dobrovolností arbitráže, která však v sobě skýtá mnoho výhod a v mnoha ohledech je jako způsob řešení obchodního sporu efektivnější a pro strany přijatelnější či výhodnější. Klíčová slova: Mezinárodní obchod Rozhodčí řízení Soudní řízení
Abstract v angličtině:
Abstract Deciding disputes in international commercial transactions – advantages and disadvantages of arbitration compared to proceedings before Czech courts International trade is an area that forms a significant part of social life in today's globalised world. This thesis deals with the solution of the disputes that arise in the international trade with the accent on the commercial arbitration and its comparison with the court proceedings in the Czech Republic. The decision-making of international trade disputes is not easy due to different legislations and various ways of solvings. The aim of the thesis is a insight into the issues of international trade, international and Czech commercial arbitration and its comparison with the court proceedings in the Czech Republic. This thesis also presents other alternative dispute resolutions, their specifics and possibilities of use. To achieve the stated goal, description, analysis and comparison are used as research methods. The description is mainly applied in the first chapters of the single parts of the thesis, in order to define the institutes under examination and all the aspects of dispute resolution in international commercial transactions. Description is followed by their analysis in terms of usability, practicality, characteristics and specifics. In the final part of the thesis the comparison is used mainly to compare international commercial arbitration and court proceedings in the Czech Republic. Commercial arbitration in the Czech Republic is already a well-established way of deciding disputes, which is an important alternative to the judicial proceedings. Both procedures have their own specifics, advantages and disadvantages, that need to be considered before initiation of the proceedings, taking into account circumstances of the dispute and status of parties involved. The position of the courts as state bodies is more regulated by law and is, by its nature, partly superior to arbitration, which could hardly function properly without the possibility of judicial intervention. This is mainly due to the voluntarity of arbitration which, however, offers many advantages and in many ways is more efficient and acceptable to the parties as a way of resolving a commercial dispute. Key words: International commercial transactions Arbitration Court proceeding
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Fryč 866 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Fryč 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Fryč 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 539 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 152 kB