velikost textu

Exploring novel strategies targeting HBV

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exploring novel strategies targeting HBV
Název v češtině:
Nové přístupy cílené proti viru hepatitidy typu B
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Šmilauerová
Vedoucí:
Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Id práce:
198032
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 11.09.2022
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
HBV, HBc, kapsidový protein, proximitní biotinylace
Klíčová slova v angličtině:
HBV, HBc, core protein, proximity biotinylation
Abstrakt:
Abstrakt Přestože již existuje účinná a bezpečná vakcína proti viru hepatitidy B, nemocnost a úmrtnost na tuto nemoc jsou stále vysoké. Klíčem k vývoji spolehlivé léčby je detailní znalost životního cyklu viru a funkcí všech jeho složek. V předkládané práci jsme zkoumali interaktom kapsidového proteinu viru hepatitidy B. Použitím identifikační metody závislé na proximitní biotinylaci (BioID) spojené s hmotnostní spektrometrií jsme identifikovali seznam potenciálních proteinových kandidátů, kteří jsou buď významně nabohaceni (celkem 105 proteinů) nebo méně zastoupeni v buňce v přítomnosti kapsidového proteinu HBV (40 proteinů). Seznam také zahrnuje známé proteiny interagující s kapsidovým proteinem HBV: SRPK1 a SRPK2 a protein p53, o jehož expresi je známo, že je potlačen v důsledku interakce kapsidového proteinu HBV s transkripčním faktorem E2F1. Mnoho z nově identifikovaných možných proteinů interagujících s kapsidovým proteinem HBV se podílí na biologických procesech, u kterých je již známo nebo u nichž existuje podezření, že jsou ovlivněny HBV, jako jsou translační a transportní procesy nebo genová exprese a produkce makromolekul. Tato práce komplexně charakterizuje interaktom kapsidového proteinu HBV v živých buňkách a může tedy sloužit jako spolehlivý začátek pro hloubkovou analýzu interakce HBV-hostitel. Klíčová slova: HBV, HBc, kapsidový protein, proximitní biotinylace
Abstract v angličtině:
Abstract An effective and safe vaccine against Hepatitis B virus already exists, yet morbidity and mortality of this illness are still high. The key to developing a reliable treatment is a deep knowledge of the virus’ life cycle and functions of all its components. In the presented work we explored an interactome of the Core protein of the Hepatitis B virus. Using proximity-dependent biotin identification technique (BioID) coupled to mass spectrometry we have identified a list of potential candidates that are either significantly enriched (in total 105 proteins) or less abundant in the presence of the HBV Core protein in the cell (40 proteins). The list also includes known HBV Core interacting proteins SRPK1 and SRPK2, and p53 protein whose expression is known to be repressed due to the HBV Core interaction with the E2F1 transcription factor. Many of the newly identified possible HBV Core interacting proteins are involved in biological processes already known or are suspected to be influenced by the HBV such as translational and transporting processes or gene expression and macromolecule production. Overall, this work comprehensively characterizes the interaction landscape of the HBV Core protein in the live cells and might thus serve as a reliable start for in depth HBV-host interaction analysis. Key words: HBV, HBc, Core protein, proximity biotinylation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Šmilauerová 3.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Šmilauerová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Šmilauerová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 511 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB