velikost textu

Výpovědní hodnota kostry pro rekonstrukci aktivity na příkladu lukostřelby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výpovědní hodnota kostry pro rekonstrukci aktivity na příkladu lukostřelby
Název v angličtině:
The value of the skeleton in reconstruction of activity on the example of archery
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominik Véle
Vedoucí:
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vojtěch Fikar
Id práce:
198029
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Kosterní pozůstatky po anatomicky moderních lidech mohou být zdrojem informací o pohybových aktivitách vykonávaných za života. Lukostřelba byla pro naše předky důležitá aktivita, která může zanechat na kostře stopy. Doposud se nikdo nevěnoval tomu, jestli zanechané stopy tvoří obecný vzorec odpovídající lukostřelbě. Entezopatie a těla dlouhých kostí jsou předmětem studia této práce, protože se používají při rekonstrukci lukostřelby. Z prostudované literatury vztahující se k tématu vyplývá, že těla dlouhých kostí jsou použitelné pro rekonstrukci aktivit. Použitelné jsou i entezopatie, ale u entezopatií je třeba zohlednit některá specifika. Informace získané z entezopatií i těla dlouhých kostí je dobré doplnit historickým kontextem. Z důvodu doplnění kontextu je do práce zařazena kapitola krátce pojednávající o luku a o lovu s lukem. Prostudovaná literatura vztahující se k lukostřelbě naznačuje, že nelze nalézt obecný vzorec stop na kostře pro entezopatie, ale lze pro těla dlouhých kostí.
Abstract v angličtině:
Abstract Skeletal remains of anatomically modern humans could be a source of informations about movement activities carried out during life. Archery was an important activity for our ancestors and it is an activity that can leave a trace on the skeleton. So far, no research asked the question whether traces left on skeletal remnants correspond to some general pattern related to archery. Enthesopathies and long bone shafts are the subject of this thesis because these methods are used in the reconstruction of archery. Reviewed literature suggests that long bone shafts are useful in the activity reconstruction. Enthesopathies are useful as well but it is important to consider some specific properties of enthesopaties when using them. Information gained from the enthesopathies and long bone shafts should be explained in a historical context. For this reason, this thesis provides context by adding a general chapter related to bow in general and to hunting activities with a bow. Reviewed literature suggests that it is indeed possible to find a general pattern of a skeletal traces for archery with long bone shafts but probably not with enthesopathies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominik Véle 874 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominik Véle 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominik Véle 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Fikar 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 153 kB