velikost textu

Role médií v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role médií v trestním řízení
Název v angličtině:
The Role of Media in Criminal Proceeding
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šarlota Šudrychová
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Id práce:
198028
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
média, trestní řízení, zásada veřejnosti
Klíčová slova v angličtině:
media, criminal proceeding, the public principle
Abstrakt:
Role médií v trestním řízení Abstrakt Práce se zabývá, jak už název napovídá, úlohou médií v trestním řízení, a to z teoretického i praktického hlediska. Práce obsahuje hodné množství příkladů především skrze předkládanou judikaturu. První kapitola nese název Moc mediální. Zabývá se vznikem tohoto pojmu i historií médií na našem území. Věnuje se také možnému ohrožení mediální moci, a to prostřednictvím skupování médií či vražd novinářů a mediálních pracovníků. Druhá kapitola se věnuje jedné ze základních zásad trestního řízení, a to zásadou veřejnosti, v druhé části je rozebírána zásada presumpce neviny. Třetí kapitola se stručně věnuje přístupu médií k soudnímu řízení. Závěr kapitoly je věnován polemice nad online reportážemi ze soudních síní a jejich případné regulaci. Čtvrtá kapitola přináší náhled na poskytování informací o trestním řízení. Vyjma legislativy nabízí i pohled na judikaturu Nevyššího správního soudu a Ústavního soudu a zásady Rady Evropy. Pátá kapitola se zabývá redakčním tajemstvím, nosná je zejména podkapitola věnující se judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Šestá kapitola pojednává o mezích svobody projevu s ohledem na právo na ochranu osobnosti. Opět je předkládána judikatura, konkrétně judikáty Ústavního soudu, který představil tzv. desetibodový test, jímž je nalézána proporcionalita mezi svobodou projevu a právem na ochranu osobnosti. Také jsou popsány rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Sedmá kapitola se věnuje konkrétním případům s cílem poukázat na negativa i pozitiva, která jejich medializace přinesla. Kapitola postupně rozebírá selhání médií v otázce presumpce neviny prostřednictvím případu zdravotní sestry Věry Marešové, dále se věnuje kriminalitě dětí a mladistvých s důrazem na trestný čin vraždy, a konečně ji uzavírá kauza Kuřim, která poukázala na nedostatky právní úpravy v otázce ochrany poškozených a obětí trestných činů. Osmá kapitola popisuje některé dílčí oblasti (zejména zásady) trestního práva, které se dotýkají médií. Pro komparaci byla vybrána maďarská, polská a ruská legislativa. Klíčová slova: média, trestní řízení, zásada veřejnosti
Abstract v angličtině:
The role of media in criminal proceeding Abstract The thesis deals, as the name implies, with the role of the media in criminal proceedings, both theoretically and practically. The work contains a lot of examples primarily through the case-law presented. Chapter one is titled "Power of Media". It deals with the emergence of this concept and the history of the media in our country. It also focuses on the potential threat to media power, through purchasing of mass media, and murder of journalists and media workers. The second chapter deals first with one of the basic principles of criminal proceedings, namely the principle of the public; the second part deals with the principle of the presumption of innocence. The third chapter briefly focuses on the media's access to proceedings. The conclusion of the chapter is devoted to the controversy over online reports from the courtroom and their possible regulation by judges. The fourth chapter deals with providing information on criminal proceedings. Apart from legislation, it also offers a view of the case law of the Supreme Administrative Court, the Constitutional Court and the principles of the European Court of Human Rights. The fifth chapter deals with the editorial secret, with particular emphasis on the case law of the European Court of Human Rights. The sixth chapter deals with the limits on freedom of expression with regard to the right to protection of personality. Again, the case law is presented. In particular it is the Constitutional Court's case law, which introduced the so-called ten point test. This test showed the proportionality between freedom of expression and the right to protection of personality. The judgments of the European Court of Human Rights are also described. The seventh chapter deals with specific cases in order to point out the negative and positive aspects of their media coverage. The chapter analyzes the media's failure in the presumption of innocence through the case of nurse Věra Marešová, and then deals with the criminality of children and youth with the emphasis on the crime of murder. It finally concludes with the Kuřim case, which pointed to the shortcomings of the legal regulation on the protection for victims of criminal acts. The eighth chapter describes some sub-areas, especially principles, of criminal law affecting the media. For comparison, Hungarian, Polish and Russian legislation were selected. 1 Key words: media, criminal proceeding, the public principle 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šarlota Šudrychová 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šarlota Šudrychová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šarlota Šudrychová 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 331 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB