velikost textu

Diferenciační potenciál lidských mezenchymálních kmenových buněk izolovaných ze zubní dřeně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diferenciační potenciál lidských mezenchymálních kmenových buněk izolovaných ze zubní dřeně
Název v angličtině:
Differentiation potential of human dental pulp mesenchymal stem cells
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kristýna Vacková
Vedoucí:
Mgr. Barbora Voltrová
Oponent:
Mgr. Klára Steklíková
Id práce:
198023
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zubní dřeň, mezenchymální kmenové buňky, dpMSC, diferenciace
Klíčová slova v angličtině:
dental pulp, mesenchymal stem cells, dpMSC, differentiation
Abstrakt:
Abstrakt Mezenchymální kmenové buňky izolované ze zubní dřeně (dpMSC) jsou díky jejich širokému diferenciačnímu potenciálu a jednoduchosti izolace v dnešní době velmi oblíbeným typem kmenových buněk pro studium buněčné terapie a regenerativní medicíny. Získávají se z rutinně odstraněných lidských třetích molárů, které by skončily bez užitku v odpadu, a navíc jejich použití není zatíženo etickými problémy. DpMSC splňují všechna kritéria pro mezenchymální kmenové buňky, relativně dobře se množí v laboratorních podmínkách a vykazují dlouhou in vitro životnost. Kromě diferenciace do osteogenní, adipogenní a chondrogenní linie jsou dpMSC schopné diferenciovat do neurogenní, myogenní a hepatogenní linie, do melanocytů a endotelových buněk. DpMSC se používají především na zvířecím modelu pro in vivo regeneraci zubní, kostní, svalové, nervové a jaterní tkáně. Probíhá i několik klinických studií, které zkoumají regenerativní potenciál dpMSC u lidí. Mohou se využívat nejen ve stomatologii pro regeneraci zubní nebo kostní tkáně, ale díky svému původu z neurální lišty je lze využít i pro léčbu neurogenních onemocnění a pro řadu dalších aplikací. Cílem této práce bylo sepsání literární rešerše zaměřené na studium diferenciačního potenciálu lidských dpMSC a na terapeutický potenciál těchto buněk v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství. Klíčová slova: zubní dřeň, mezenchymální kmenové buňky, dpMSC, diferenciace
Abstract v angličtině:
Abstract Nowadays, dental pulp mesenchymal stem cells (dpMSC) are very popular amongst stem cells used for the study of cell therapy and regenerative medicine, due to their broad differentiation potential and simplicity of isolation. They are isolated from third molars which are often removed during routine surgeries in dentistry and would otherwise be discarded without any benefit as a waste material. Moreover, there are no ethical problems connected with their use. DpMSC fulfil all criteria established for mesenchymal stem cells, proliferate sufficiently and have a long lifespan in vitro. Besides their ability to differentiate into osteogenic, adipogenic and chondrogenic lineage, dpMSC are capable to differentiate into neurogenic, myogenic and hepatogenic lineage and into melanocytes and endothelial cells. Especially, dpMSC are used on animal model organisms for in vivo regeneration of tooth, bone, muscle, neuronal and liver tissue. Currently, several clinical trials are investigating the regenerative potential of dpMSC in humans. Apart from application in stomatology for tooth or bone regeneration, they can also be used for the treatment of the neurogenic diseases and for many other applications, on account of their origin in neural crest. The aim of this work was to write a literature review focused on differentiation potential of human dpMSC and their therapeutic potential in regenerative medicine and tissue engineering. Key words: dental pulp, mesenchymal stem cells, dpMSC, differentiation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Vacková 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Vacková 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Vacková 379 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Voltrová 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Steklíková 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB