velikost textu

Úloha desminu v srdci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha desminu v srdci
Název v angličtině:
The role of desmin in a heart
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Maja Šeovićová
Vedoucí:
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Markéta Vegrichtová
Id práce:
198020
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
desmin, intermediální filamenta, srdce, desminopatie, kardiomyopathie
Klíčová slova v angličtině:
desmin, intermediate filaments, heart, desminopathy, cardiomyophaty
Abstrakt:
ABSTRAKT Desmin tvoří svalově specifická intermediální filamenta podílející se na tvorbě dynamické intracelulární sítě, která propojuje kontraktilní filamenta se sarkolemou, mitochondriemi a zajišťuje komunikaci s buněčným jádrem. Tato síť slouží k udržení morfologické a funkční stránky svalových buněk a buněčných organel během svalové kontrakce. Mutace v desminu nebo jeho absence je původem závažných onemocnění desminopatií, které spadají do skupiny myofibrilárních myopatií. Tato onemocnění se projevují ve všech typech svalů, avšak první pozorovatelné defekty lze nalézt v srdečních mitochondriích, a tak srdce vykazuje první klinické příznaky tohoto onemocnění. Cílem této práce bylo shrnout současné poznatky o fyziologických a molekulárních mechanismech, které se podílejí na tvorbě intracelulárních sítí desminu a o patofyziologických stavech desminopatií. Klíčová slova: desmin, intermediální filamenta, srdce, desminopatie, kardiomyopatie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Desmin forms a muscle specific intermediate filament which participates in a formation of a dynamic intracellular network that links contractile apparatus with a sarcolemma, mitochondria and it provides a communication with a cell nucleus. This network serves to maintain morphological and functional aspects of muscle cells and cell organelles during a muscle contraction. Mutation in a desmin or an absence of desmin is causing a serious disease called desminopathy, which belongs among a group of myofibrillar myopathies. This disease manifests itself in all muscle types, however first observable defects occur in cardiac mitochondria, thus heart is a first organ manifesting symptoms of this disease. The purpose of this thesis was to summarize a current knowledge about physiological and molecular mechanisms that involved in a formation of intracellular desmin network and about patho-physiological states of desminopathies. Key words: desmin, intermediate filaments, heart, desminopathy, cardiomyopathy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Maja Šeovićová 938 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Maja Šeovićová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Maja Šeovićová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Vegrichtová 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB