velikost textu

Role stromálních mesenchymálních buněk exprimujících fibroblastový aktivační protein v mikroprostředí nádorů mozku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role stromálních mesenchymálních buněk exprimujících fibroblastový aktivační protein v mikroprostředí nádorů mozku
Název v angličtině:
Role of Fibroblast activation protein expressing stromal mesenchymal cells in microenvironment of brain tumors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Výmola
Vedoucí:
MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.
Id práce:
198017
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 17.09.2022
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Vysokostupňové astrocytární tumory jsou agresivní primární mozkové nádory, z nichž nejmalignějším a zároveň i nejčastějším je multiformní glioblastom, s mediánem přežití 15 měsíců. Fibroblastový aktivační protein (FAP) je serinová proteáza s endo– i exopeptidázovou aktivitou, jejíž zvýšená exprese je charakteristická pro řadu zejména patologických stavů. To z ní činí slibný cíl pro design nových diagnostických či terapeutických postupů. Výsledky naší laboratoře i další práce prokázaly expresi FAP ve vysokostupňových astrocytárních nádorech, ve kterých je FAP exprimován na perivaskulárně lokalizované populaci stromálních mesenchymálních buněk. Cílem této diplomové práce bylo popsat vliv FAP pozitivních stromálních mesenchymálních elementů v neovaskularizaci a depozici extracelulární matrix (ECM) v prostředí multiformního glioblastomu. Výsledky této práce popisují proangiogenní působení FAP pozitivních stromálních mesenchymálních buněk, které byly derivovány z tkáně lidského glioblastomu. S využitím kondiciovaných medií bylo potvrzeno, že tento efekt je vázán na faktory secernované těmito buňkami, ačkoli výsledky in vivo assay na chorioalantoidní membráně, kde se předpokládá přímý kontakt všech typů buněk (nádorově asociovaných FAP pozitivních mesenchymálních, endotelových i vlastních gliomových), naznačují, že jejich vzájemná přímá komunikace může mít taktéž významnou roli. Proangiogenní působení bylo ověřeno na lidských endoteliálních buňkách z umbilikální žíly (HUVEC) a navíc i na námi derivovaných GBM asociovaných primárních endoteliálních kulturách (pECK). Dále byla prokázána pozitivní korelace mezi expresí kolagenu typu 1, 4, fibronektinu a FAP, což naznačuje zapojení FAP pozitivních stromálních mesenchymálních buněk do procesů modifikujících ECM glioblastomu. Pochopení významu FAP pozitivních stromálních mesenchymálních buněk pro proces angiogeneze a modifikace ECM astrocytárních nádorů může vést k objevení nových terapeutických přístupů v jejich léčbě. Klíčová slova: glioblastom, fibroblastový aktivační protein, FAP pozitivní stromální mesenchymální buňky, angiogeneze, extracelulární matrix
Abstract v angličtině:
Abstract High-grade astrocytic tumours are aggressive primary brain malignancies, from which the most malignant and the most common is glioblastoma multiforme with median survival 15 months. Fibroblast activation protein (FAP) is a serine protease possessing both endo- and exopeptidase activity. Its restricted and increased expression in pathological conditions makes it a promising target for the development of new diagnostic or therapeutic approaches. Previous results of our laboratory and of other authors confirm expression of FAP in high-grade astrocytic tumours, where FAP is expressed by perivascular population of stromal mesenchymal cells. The aim of this diploma thesis was to analyse the role of FAP positive primary stromal mesenchymal cultures in neovascularisation and extracellular matrix (ECM) deposition in glioblastoma microenvironment. The results of this thesis describe proangiogenic effect of FAP positive stromal mesenchymal cells derived from human glioblastoma tissue. Using conditioned media, it was proven, that this effect is realized by factors secreted by these cells, even though results of in vivo assay on chorioallantoid membrane, where direct cell-to-cell contact of all involved cell types (tumor associated FAP positive mesenchymal cells, endothelial cells, glioma cells) is assumed, suggest, that their mutual direct communication may have important role as well. Proangiogenic effect was verified on human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) and also on GBM associated primary endothelial cultures (pECK) derived by our team. Moreover, positive correlation between collagen type 1, 4, fibronectin and FAP, was shown, what suggests that FAP positive stromal mesenchymal cells may be involved in processes of ECM modification in glioblastoma multiforme. Better understanding the importance of FAP positive stromal mesenchymal cells for angiogenesis and ECM modification in astrocytic tumours may help to identify new therapeutic approaches in their management. Key words: Glioblastoma, fibroblast activation protein, FAP positive stromal mesenchymal cells, angiogenesis, extracellular matrix
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Výmola 3.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Výmola 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Výmola 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavol Szabo, Ph.D. 476 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 153 kB