velikost textu

Prostituce: Kuplířství na českém území s přesahem do evropského kontextu na přelomu 19. a 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostituce: Kuplířství na českém území s přesahem do evropského kontextu na přelomu 19. a 20. století
Název v angličtině:
Prostitution: Pimping on the Czech territory with an overlap into thze European context at the turn of the 19th and 20th centuries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Husová
Vedoucí:
Mgr. Karel Šima, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.
Id práce:
198008
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prostituce|kuplířství|druhy kuplířství|prostitutky|zákazníci|veřejnost|české území|evropský kontext|přelom 19. a 20. století
Klíčová slova v angličtině:
prostitution|pimping|types of pimping|prostitutes|customers|public|Czech territory|European context|turn of the 19th and 20th centuries
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na téma prostituce, v rámci kterého se specializuje na ekonomickou aktivitu, která prostituci zprostředkovává, tedy kuplířství. Téma kuplířství je zkoumáno především na českém území s přesahy do evropského kontextu, a je situované zejména do větších a hlavních měst. Doba předmětu bádání je konec 19. století a začátek 20. století. Cílem práce je pokusit se popsat podobu a druhy kuplířství, analyzovat charakteristiky lidí vykonávající kuplířství, vztahy mezi lidmi vykonávajícími kuplířství, prostitutkami a klienty a jejich postavení ve společnosti. Analýza bude provedena na základě dobové literatury o kuplířství v různých žánrech a bude sledovat otázku, proč kuplířství zastává v rámci prostituce nejhorší pozici. Práce využije metody kolektivní biografie. Klíčová slova: prostituce, kuplířství, druhy kuplířství, prostitutky, zákazníci, veřejnost, české území, evropský kontext, přelom 19. a 20. století
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis focuses on the topic of prostitution, within it specializes in economic activity that mediates prostitution, ie pimping. The topic of pimping is examined mainly in the Czech territory with overlaps into the European context, and it is situated mainly in larger and capital cities. The period of the research is the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. The aim of this work is to describe the form and types of pimping, to analyze the characteristics of pimping people, the relationships between pimping people, prostitutes and clients and their position in society. The analysis will be based on contemporary literature on pimping in various genres and will follow the question of why pimping is the worst position in prostitution. The thesis will use the methods of collective biography. Keywords: Prostitution, pimping, types of pimping, prostitutes, customers, public, Czech territory, European context, turn of the 19th and 20th centuries
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Husová 898 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Husová 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Husová 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Šima, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D. 154 kB