velikost textu

Problematické aspekty ochrany osobních údajů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematické aspekty ochrany osobních údajů
Název v angličtině:
Problematic Aspects of Personal Data Protection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Všetečková
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Id práce:
198005
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osobní údaj, Nařízení GDPR, pověřenec, oznamování porušení zabezpečení
Klíčová slova v angličtině:
Personal Data, GDPR, Data Protection Officer, Data Breach Notification
Abstrakt:
Tato diplomová práce se skládá celkem z pěti kapitol, úvodu a závěru. V úvodu diplomové práce se autorka věnuje uvedení do problematiky ochrany osobních údajů a jejímu významu v současném světě, kdy v něm současně vymezuje cíle práce. V první kapitole jsou vymezeny základní prameny právní úpravy ochrany osobních údajů, a to jak na vnitrostátní, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Ve druhé kapitole je pozornost věnována základům právní úpravy ochrany osobních údajů, přičemž se autorka v první podkapitole věnuje vymezení základních pojmů, ve druhé podkapitole podává přehled základních principů týkajících se zpracování osobních údajů a v podkapitole třetí shrnuje právní tituly ke zpracování osobních údajů. V kapitole třetí je rozebrán institut pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení. Její první podkapitola se zabývá vymezením případů, kdy je nutné pověřence jmenovat. V druhé podkapitole se autorka věnuje problematice kvalifikačních předpokladů kladených na osobu pověřence. Tématem třetí a čtvrté podkapitoly je vymezení postavení pověřence ve vztahu ke správci a shrnutí jednotlivých úkolů stanovených pověřenci Obecným nařízením. V páté podkapitole pak autorka rozebírá jednotlivé možnosti, které může správce při jmenování pověřence zvolit a analyzuje jejich soulad s obecnými principy pracovního práva v České republice. Čtvrtá kapitola diplomové práce se zaobírá zabezpečením osobních údajů. V její první podkapitole je rozebráno, co lze rozumět pod pojmem zabezpečení osobních údajů a jsou zde vymezeny povinnosti správce či zpracovatele, které mají za cíl eliminovat riziko zneužití osobních údajů. V podkapitole druhé je pozornost věnována institutu nově zavedenému Obecným nařízením, a to ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu. V souvislosti s tím se autorka zaměřuje i na otázku, zda tento institut není v rozporu se základním lidským právem zákazu sebeobviňování (zásada nemo tenetur). Třetí podkapitola se rovněž týká oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, avšak ve vztahu k subjektu údajů. Poslední pátá kapitola diplomové práce je věnována dalším dopadům Obecného nařízení, zejména otázce mlčenlivosti zaměstnance správce či zpracovatele. V závěru práce pak autorka kriticky hodnotí některé aspekty nové právní úpravy a zamýšlí se nad jejím dopadem.
Abstract v angličtině:
The thesis consists of five chapters, introduction and conclusion. The author of the thesis deals with introduction to the problematics of personal data protection and its relevance in the contemporary world in the introduction of the diploma thesis as well as with demarcation of the aims of the work. In the first chapter, the basic sources of legislation in the area of personal data protection are demarcated, both in Czech and in European and international level. In the second chapter, the attention is paid to the basics of the legislation in the area of personal data protection, whereas the author deals with demarcation of basic concepts, in the second subchapter she gives an overview of basic principles of personal data processing and in the third subchapter she summarizes legal titles for personal data processing. The institute of Data Protection Officer within the meaning of General Regulation is analysed in the third chapter. The first subchapter deals with demarcation of cases where the processor is obliged to designate the Data Protection Officer. The author pays attention to the problematics of requirements for qualification of the Data Protection Officer in the second subchapter. The major theme of third and fourth subchapter is demarcation of Data Protection Officers position to the controller and summarization of his individual assignments set out by the General Regulation. Further, in the fifth subchapter, the author analyses individual possible procedures of the controller in the matter of designation of Data Protection Officer and analyses their conformity with general principles of labour law in the Czech Republic. The fourth chapter of the thesis takes a look at the security of personal data. The meaning of concept ‘security of personal data’ is analysed in the first subchapter and also the obligations of controller or processor which aim to eliminate the risk of personal data abuse are summarized here. The second subchapter pays attention to the institute of notification of a personal data breach to the supervisory authority, which is newly brought by the General Regulation. In relation to that, the author focuses on the query whether this institute is in coherence with fundamental human right of self-incrimination prohibition (‘nemo tenetur’ principle). Third subchapter of fourth chapter regards also with notification of a personal data breach, however in the relation to the personal data subject. The fifth and last chapter of the thesis is devoted to other aspects of the General Regulation, especially to the query of secrecy and confidentiality of the employees of the controller or processor. The author critically evaluates some of the aspects of the new legislation and thinks about its impacts in the conclusion of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Všetečková 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Všetečková 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Všetečková 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB