velikost textu

Využití pasívních vzorkovačů při identifikaci reziduí antibiotik v přečištěných odpadních vodách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití pasívních vzorkovačů při identifikaci reziduí antibiotik v přečištěných odpadních vodách
Název v angličtině:
The use of passive samplers in the identification of antibiotics residues in treated waste water
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Kostříková
Vedoucí:
Mgr. Petra Innemanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Id práce:
197997
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pasívní vzorkovač, rezidua antibiotik, přečištěná voda
Klíčová slova v angličtině:
passive sampler, antibiotics residues, cleaned water
Abstrakt:
Abstrakt S růstem lidské společnosti přibývá i spotřeby antibiotik, která se ve velké míře dostávají zpět do životního prostředí a v podobě jejich reziduí nebo metabolitů tam působí negativně na necílové organismy. Hlavními zdroji těchto sloučenin je lidská a veterinární medicína, zemědělství a živočišná výroba. Teoretická část této práce je rozdělena na dvě kapitoly. Na problematiku metod pasivního vzorkování, kde je probrána jejich využitelnost a výhody oproti aktivnímu vzorkování, mezi které patří rychlost, relativní nenákladovost, nulový přísun vnější energie a sběr vzorků in situ. Jsou zde popsány principy práce základních typů vzorkovačů primárně určených pro identifikaci cizorodých částic ve vodním prostředí. Jedná se o Gore-Sorber, PDB, SPMD, POCIS, Chemcatcher, Keramický dozimetr, PISCES, MESCO a SLMD. Druhá kapitola se zabývá farmaceutickými látkami, detailněji antibiotiky vyskytujícími se v přírodním prostředí (Streptomycin, Amoxicilin, Ciprofloxacin, Lincomycin, Erythromycin, Spiramycin, Flumequin, Ofloxacin, Sulfamethoxazol, Chlortetracyklin, Oxytetracyklin) a metodami jejich detekce. V experimentální části byla hodnocena možnost využití pasivních vzorkovačů při identifikaci reziduí antibiotik v odpadních vodách pomocí plotnové difuzní metody. Klíčová slova: pasívní vzorkovač, rezidua antibiotik, přečištěná voda
Abstract v angličtině:
Abstract With the increasing number of people on the planet, increases the consumption of antibiotics as well. A very big part of these antibiotics are transfered back into the environment in form of either their residues or metabolites. They usually negatively effect non-target organisms. Main sources of antibiotics are human and veterinary medicine, agriculture and animal production. The teoretical part of this thesis is devided into two chapters. In the first one the problematics of passive sampling, its usability and advantages compared to active sampling is discussed. These advantages are speed, low costs, no need for supply of outer energy and collection of samples in situ. Basic types of passive samplers that are intended for identification of foreign particles in the aquatic environment are described. Those described are Gore-Sorber, PDB, SPMD, POCIS, Chemcatcher, Ceramic Dosimeter, PISCES, MESCO a SLMD. The second chapter is about pharmaceuticals, more in depth about antibiotics in the environment such as Streptomycin, Amoxicilin, Ciprofloxacin, Lincomycin, Erythromycin, Spiramycin, Flumequin, Ofloxacin, Sulfamethoxazol, Chlortetracyklin, Oxytetracyklin, and methods of their detection. In the experimental part the possibility of combinig the advantages of passive sampling with the plate diffusion method is evaulated. Key words: passive sampler, antibiotics residues, cleaned water
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Kostříková 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Kostříková 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Kostříková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Innemanová, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. 153 kB