velikost textu

Určení hloubky výparové fronty v pískovcích a dalších porézních materiálech: využití jehel obalených uraninem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Určení hloubky výparové fronty v pískovcích a dalších porézních materiálech: využití jehel obalených uraninem
Název v angličtině:
Determination of the vaporization plane depth in sandstones and other porous materials: uranine-coated needles
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Mareš
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Weiss
Oponent:
Ing. arch. Jan Válek, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Id práce:
197993
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Výparová fronta v porézních materiálech odděluje kapilární zónu, což je oblast, kde se voda pohybuje v kapalném skupenství, od suché přípovrchové zóny, kde se voda pohybuje ve formě vodní páry. Hloubka výparové fronty a její geometrie je zásadní pro velké množství fyzikálních, chemických a biologických procesů v porézních materiálech, které např. způsobují degradaci materiálu a jeho rozpad. Výparová fronta se většinou neměří přímo, ale používá se měření vlhkosti nebo sacího tlaku, které ale pro její detekci nejsou dostatečně vhodné. Z tohoto důvodu bylo potřeba vytvořit metodu, která by byla schopna určit hloubku výparové fronty v otvoru o malém průměru. Toho jsem docílil pomocí jehly, na kterou jsem nanesl lepidlo a uranin. Po vložení dojde k rozpuštění uraninu v kapilární zóně a změně jeho barvy z červené na zelenou, zatímco v suché zóně zůstane barva uraninu nezměněná. Hranice mezi červenou a zelenou barvou uraninu tak přesně zobrazuje výparovou frontu. S touto nově vyvinutou metodou jsem následně měřil hloubku výparové fronty na přírodních výchozech i na kvádrovém zdivu, kde jsem se snažil popsat chování výparové fronty.
Abstract v angličtině:
Abstact The vaporization plane in porous materials separates the capillary zone, the area where water moves in liquid state, from the dry surface layer where water moves in the form of vapor. The depth of the vaporization plane and its geometry is essential for a large number of physical, chemical and biological processes in porous materials that can, for example, cause material degradation and decay. Mostly, the vaporization plane is not measured directly, but water content or suction pressure measurements are used instead, which are, however, not suitable for the plane’s detection. Therefore, there was a need for a method that would be able to determine the depth of the vaporization plane in holes of small diameter (<1 cm). To fulfill this aim, I used a needle onto which I applied glue and uranine. Upon insertion, uranine on the needle dissolves in the capillary zone and changes its color from red to green, while remaining red in the dry zone. The boundary between the red and green parts thus accurately displays the vaporization plane. With this newly developed method, I subsequently measured the depth of the vaporization plane on natural outcrops as well as on buildings, where I tried to describe the vaporization plane’s behavior.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Mareš 9.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Mareš 344 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Mareš 342 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Weiss 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. arch. Jan Válek, Ph.D. 416 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. 152 kB