velikost textu

Peptidy regulující příjem potravy a jejich lipidované analogy v možném využití pro léčbu obezity a kachexie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Peptidy regulující příjem potravy a jejich lipidované analogy v možném využití pro léčbu obezity a kachexie
Název v angličtině:
Peptides regulating food intake and their lipidized analogs for possible treatment of obesity and cachexia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna-Marie Buková
Vedoucí:
RNDr. Lenka Maletínská, CSc.
Oponent:
Ing. Petra Janovská, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
197988
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obezita, kachexie, příjem potravy, peptidy a lipidované analogy
Klíčová slova v angličtině:
Obesity, cachexia, food intake, peptides and lipidized analogs
Abstrakt:
Abstrakt Navzdory kvalitním životním podmínkám se v posledních letech zvyšuje počet osob nacházejících se ve stavu, kdy je celkový příjem potravy nebo jednotlivých nutrientů nedostatečný, nadbytečný či nevyvážený. Při nadbytečném příjmu potravy dochází ke zmnožování tukové tkáně a rozvíjí se nadváha až obezita, což je spojeno se zvýšeným rizikem onemocnění diabetem 2. typu, kardiovaskulárními chorobami či některými typy rakoviny. Nedostatečný příjem potravy se může projevit například na funkci imunitního systému, což s sebou přináší zvýšené riziko infekce či špatné hojení ran. Kromě primární podvýživy se můžeme setkat i s podvýživou jako sekundárním projevem jiného onemocnění. Stav ztráty hmotnosti a podvýživy vzniklý v důsledku jiného onemocnění označujeme jako tzv. kachexii. Ta je vážnou komplikací terapie primárního onemocnění. V současné době se kromě zavedených přístupů k léčbě uvedených chorob některé studie zabývají možnostmi léčby s využitím sloučenin majících vliv na regulaci příjmu potravy. Jednou ze skupin těchto látek jsou peptidy, schopné příjem potravy snižovat (anorexigenní peptidy) či zvyšovat (orexigenní peptidy). K těmto přirozeně se v organismu vyskytujícím látkám jsou rovněž hledána analoga s vlastnostmi příznivějšími pro použití v praxi. Jednou z možností jsou i analoga lipidovaná, mezi jejichž výhody patří mj. snížení polarity modifikovaného peptidu a tím pádem lepší prostupnost membránami a distribuce do tkání. Klíčová slova: Obezita, kachexie, příjem potravy, peptidy a lipidované analogy.
Abstract v angličtině:
Abstract In spite of good living conditions, the number of people in the state where the total food intake or individual nutrients is insufficient, unnecessary or unbalanced has increased in recent years. In case of superfluous food intake, amount of fat tissue increases and overweight and obesity appear, which is associated with an increased risk of type 2 of diabetes, cardiovascular disease or certain types of cancer. Insufficient intake of food may, for example, result in the function of the immune system, resulting in an increased risk of infection or poor wound healing. In addition to primary malnutrition, we can see malnutrition as the secondary manifestation of another illness. The state of weight loss and malnutrition caused by another disease is called cachexia. This is a serious complication of primary therapies. At present, in addition to established approaches to the treatment of these diseases, some studies address treatment options using compounds that influence the regulation of food intake. One group of these compounds is peptides able to reduce food intake (anorexigenic peptides) or increase it (orexigenic peptides). To these natural substances in the organism are also sought analogs with properties more favorable for use in practice. One of the possibilities are lipidized analogs, among the advantages belongs, besides other things, the reduction of the polarity of the modified peptide and thus the improved permeability of the membranes and the distribution to the tissues. Key words: Obesity, cachexia, food intake, peptides and lipidized analogs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna-Marie Buková 541 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna-Marie Buková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna-Marie Buková 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lenka Maletínská, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petra Janovská, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB