velikost textu

Konfigurace hrudníku u pacientů s depresivními poruchami a její ovlivnění pomocí fyzioterapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konfigurace hrudníku u pacientů s depresivními poruchami a její ovlivnění pomocí fyzioterapie
Název v angličtině:
Chest configuration within patients with depressive disorders and how it is influenced by physiotherapy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Novotná
Vedoucí:
Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Id práce:
197983
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
depresivní porucha, hrudník, psychosomatika, fyzioterapie, respirační problematika
Abstrakt:
Abstrakt Depresivní porucha se světově vyskytuje s prevalencí od 6 do přibližně 20 %. Přesné procento není možné udat. U většiny pacientů zůstává depresivní porucha nerozpoznána a není ji možné diagnostikovat a správně léčit. Každý rok pacientů s depresivní poruchou lineárně přibývá. Výskyt deprese se dělí na primární a sekundární, která je důsledkem jiného interního onemocnění. S depresí se pojí i množství somatických projevů. Bakalářská práce se zaměřuje na tyto somatické projevy, konkrétně na oblast hrudníku a její spojitost s problematickou posturou, dechovým stereotypem a depresí. Teoretická část práce popisuje posturu a dechové funkce, které jsou ovlivněny psychickým stavem pacienta. Dále se zabývá fyzioterapeutickými metodami a přístupy, které mohou přerušit bludný kruh zhoršujících se posturálních a dechových funkcí se změnami psychického stavu pacienta a naopak. Praktická část obsahuje kazuistiku tří pacientek. První z nich trpí depresivními stavy v důsledku pozdní diagnostiky cystické fibrózy a poporodních depresí. Druhá pacientka se potýká s depresivními stavy v důsledku náročné životní situace. Třetí pacientka trpí kombinací depresivní a schizoafektivní poruchy bez známých příčin. Kazuistika se zabývá terapeutickou intervencí fyzioterapie u těchto pacientek. Práce shrnuje poznatky ohledně vlivu psychického ladění pacienta na posturální a dechové funkce.
Abstract v angličtině:
Abstract Depressive disorder occurs worldwide predominantly from 6 to 20 %. However, the exact percentage value cannot be precisely given. In a major of patients, unfortunately, depressive disorder remains undiscovered and cannot be diagnosed as well as treated properly. Annually, the number of patients with depressive disorder increases linearly. The depressive disorders can be split in primary and secondary occurrences based on different internal diseases. Moreover, there are also a great amount of somatic manifestations associated with depression. This bachelor thesis focuses on these manifestations, specifically on the chest area and its connection with problematic posture, breathing stereotype and depression. The theoretical part of this thesis describes the posture and breathing functions influenced by the patient’s mental state. Additionally, it also deals with physiotherapeutic methods that are able to break the vicious circle of deteriorating postural and breathing functions accompanying changes in the patient’s mental health. Practical part includes a case report of three patients. One suffers from depression due to late diagnosis of cystic fibrosis and afterbirth depression. The second patient copes with depression due to a difficult life situation. The last patient suffers from a combination of depressive and schizoaffective disorders with unknown causes. The case study deals with therapeutic intervention of physiotherapy in these patients. This project summarises the research concerning the influence of mental health treatment for postural and breathing functions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Novotná 3.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Novotná 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Novotná 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. 4.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB