velikost textu

Zkrácení lýtkového svalstva. Jeho vliv na potíže v oblasti hlezna a nohy a možnosti jeho léčebného ovlivnění pomocí statického strečinku.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkrácení lýtkového svalstva. Jeho vliv na potíže v oblasti hlezna a nohy a možnosti jeho léčebného ovlivnění pomocí statického strečinku.
Název v angličtině:
Calf muscle abreviation. The influence of foot and ankle disorders and the possibility of treatment with statical stretching.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Piruchtová
Vedoucí:
MUDr. Petr Teyssler
Oponent:
Mgr. Martina Ježková
Id práce:
197981
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zkrácený lýtkový sval, přetížení periferie, statický strečink, rozsah pohybu hlezna, Silfverskiöldův test
Klíčová slova v angličtině:
Shortened calf muscle, peripheral overload, static stretching, ankle range of motion, Silfverskiöld test
Abstrakt:
Abstrakt Lýtkový sval (m. gastrocnemius) je posturální sval s tendencí ke zkrácení. Tento nález je často přítomen u pacientů s bolestmi nohou. V teoretické části této práce jsou shrnuty základní poznatky o anatomii, biomechanice lýtkového svalu a projevech jeho zkrácení na periferii. Dále jsou popsány možnosti konzervativního řešení pomocí statického strečinku a možnosti případného operačního řešení. Cílem práce je zjistit, zda lze konzervativní metodou pomocí statického strečinku snížit, popřípadě zcela odstranit bolest u pacientů a předejít tak nutnosti operačního řešení tohoto problému. Prezentujeme soubor 18 pacientů odeslaných na rehabilitaci se zaměřením na strečink lýtkového svalstva a hodnotíme jejich stav před a po rehabilitaci. V praktické části uvádíme 3 kazuistiky pacientů, u kterých byl zaveden individuální cvičební plán se zaměřením na strečink lýtkového svalstva po dobu 6 měsíců. Během této doby byli sledovaní pacienti vždy s odstupem 3 měsíců celkem třikrát vyšetřeni metodou goniometrie, kdy jim byl změřen rozsah pohybu (ROM) hlezenního kloubu. Výsledky ukázaly, že u 2 pacientů došlo objektivně ke zvětšení ROM a subjektivně k zániku bolestí. U 1 pacienta i přes objektivní zvětšení ROM subjektivní pocit bolesti stále přetrvával. Lze říci, že pomocí statického strečinku můžeme docílit zvětšení ROM a sekundárně tím ovlivnit i bolest.
Abstract v angličtině:
Abstract The calf muscle (m. gastrocnemius) is a postural muscle with a tendency to shorten what is often present in patients with foot pain. The theoretical part summarizes the basic knowledge of anatomy, biomechanics of calf muscle and manifestations of its shortening in the periphery. There are also described the possibilities of conservative solution by static stretching and possible operative solution. The aim of this work is to find out whether the pain can be reduced or eliminated by a conservative method by static stretching in order to avoid the need for an operative solution to this problem. We present a set of 18 patients sent for rehabilitation with a focus on calf stretching. In a practical part we show 3 cases for which an individual exercise plan was introduced focusing on calf stretching for 6 months. Within 6 months, these 3 patients were goniometrically examined three times by a 3-month interval to measure the ankle range of motion (ROM). The results showed that 2 patients objectively increased ROM and subjectively got rid of pain. In 1 patient, despite the objective increase in ROM, the subjective sensation of pain still persisted. Thus, it can be shown that by static stretching we can increase the ROM and consequently affect the pain.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Piruchtová 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Piruchtová 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Piruchtová 161 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Petr Teyssler 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Ježková 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB