velikost textu

Návrh marketingové komunikace prodejny APM Sport

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrh marketingové komunikace prodejny APM Sport
Název v angličtině:
Proposal of marketing communication of APM Sport store
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Jelínková
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Ruda
Oponent:
Mgr. Markéta Pecinová
Id práce:
197976
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zákazník, dotazování, komunikační mix, propagace, sportovní zboží
Klíčová slova v angličtině:
customer, polling, communication mix, promotion, sporting goods
Abstrakt:
Abstrakt Název: Návrh marketingové komunikace prodejny APM Sport Cíle: Cílem této práce je pomocí získaných dat zanalyzovat a zhodnotit současnou marketingovou komunikaci prodejny APM Sport a na základě získaných poznatků vytvořit návrh ke zlepšení nové marketingové komunikace prodejny. Metody: Pro zhodnocení marketingové komunikace byly použity metody kvalitativního výzkumu i kvantitativního výzkumu. Konkrétně rozhovor s pomocí návodu a analýza interních dokumentů. Následně doplněné o kvantitativní výzkum v podobě dotazování aktuálních a potenciálních zákazníků. Výsledky: Výstupem této diplomové práce je návrh na zlepšení marketingové komunikace zahrnující nové komunikační prostředky a zefektivnění těch stávajících. Jedná se především o zefektivnění věrnostního programu, osobního prodeje během výjezdových akcí a rozšíření spolupráce PR. Nově jsou navrženy společné outdoorové akce, použití venkovní reklamy a guerilla marketing. Klíčová slova: zákazník, dotazování, komunikační mix, propagace, sportovní zboží
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The Proposal for Marketing Communication of „APM Sport“ store Goals: The goal is to analyze and evaluate the current marketing comunication of the „APM Sport“ store, based on the acquired data and findings and propose a new improved marketing communication of the store. Methods: Methods of both qualitative and quantitative reseach have been employed to assess the marketing communication, specifically an interview with instuctions and analysis of internal documents. Later these methods were suplemented by quantitative research, namely polling of both actual and potential customers. Results: The output of the work is a proposal for the improvement of the marketing communication of „APM Sport“ store, including new means of communication and efficiency improvement of the current means. It is particularly the enhancement of the loyalty program, personal sale during the outgoing events and increase of PR cooperation. Newly there is a proposal for communal outdoor events, employment of outdoor advertising and guerilla marketing. Keywors: customer, polling, communication mix, promotion, sporting goods
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Jelínková 2.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Jelínková 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Jelínková 275 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Jelínková 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Ruda 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Pecinová 437 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB