velikost textu

Faktory ovlivňující strukturu metaspolečenstev hlavních skupin sladkovodních bezobratlých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující strukturu metaspolečenstev hlavních skupin sladkovodních bezobratlých
Název v angličtině:
Factors affecting the metacommunity structure of major freshwater invertebrate groups
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Alexander Nagy
Vedoucí:
Mgr. Petr Jan Juračka
Oponent:
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Id práce:
197970
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metaspolečenstva,bezobratlí,disperze,ekologie,sladkovodní biotopy
Klíčová slova v angličtině:
metacommunities,invertebrates,dispersal,ecology,freshwater habitats
Abstrakt:
Abstrakt Společenstva sladkovodních organismů jsou závislá na schopnosti disperse mezi stanovišti přes nehostinné suchozemské prostředí. Proto se u těchto živočichů vyvinuly nejrůznější mechanismy jejich šíření. Některé druhy jsou schopny překonávat bariéry aktivně, většina sladkovodních bezobratlých se však šíří pasivně, a to za pomoci abiotických či biotických vektorů. Abiotickými vektory jsou například vítr či povodně, biotickými vektory jsou myšleni jiní živočichové, například ptáci. Migrací organismů mezi lokálními stanovišti, a tedy i jejich genovým tokem, vzniká metaspolečenstvo, jehož druhová skladba se odvíjí jak od abiotických podmínek na samotných stanovištích, tak od biotických interakcí, jako kompetice a predace. Metaspolečenstva sladkovodních bezobratlých jsou tedy velmi komplexní a je a jejich dispersi do nových prostředí ovlivňuje mnoho okolností s různou mírou vlivu.
Abstract v angličtině:
Abstract Freshwater organism communities are dependent on the ability of dispersion among habitats through inhospitable terrestrial environment. Therefore, these organisms have developed a variety of dispersal mechanisms. Some species are able to overcome barriers via active dispersion, but most freshwater invertebrates are passive dispersers, depending on abiotic or biotic vectors. Abiotic vectors are e.g., wind or floods, while biotic vectors are other animals such as birds. By linking several locations with dispersion, and thus with a gene flow, a meta- community is created. This is influenced by many factors, including habitat abiotic conditions, especially altitude, and biotic interactions, such as competition and predation. Freshwater invertebrate communities are very complex and influenced by many factors with varying degrees of influence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alexander Nagy 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alexander Nagy 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alexander Nagy 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Jan Juračka 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Černý, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. David Hořák, Ph.D. 152 kB