velikost textu

Estetické výkony v ordinaci dentální hygienistky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Estetické výkony v ordinaci dentální hygienistky
Název v angličtině:
Esthetic Procedures at the Dental Hygienist's Office
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kamila Svobodová
Vedoucí:
MUDr. Olga Jiroutová
Oponent:
MDDr. Mgr. Aleš Leger
Id práce:
197961
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Stomatologická klinika (12-STOM)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Dentální hygienistka (BDH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Tato bakalářská práce je zaměřena na estetické výkony, které provádí dentální hygienistka. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se nejčastěji prováděných estetických výkonů (pískování, depurace a polishing, bělení zubů a dentální šperk). V praktické části byla provedena dvě dotazníková šetření, první dotazník byl zaměřen na pacienty dentální hygieny, druhý na dentální hygienistky, jejichž názor reprezentuje odborný názor. Z dotazníkového šetření vyplývá, že valná většina pacientů má zájem o vzhled svých zubů a je ochotna do nich investovat čas i peníze. Zodpovědností dentální hygienistky pak tedy je, aby pacienta individuálně ošetřila i namotivovala k péči o dutinu ústní. 75 % DH uvedlo, že pro odstranění vnějších pigmentací volí častěji airflow než depuraci a přibližně 70 % pacientů DH, kteří airflow znají, proceduru i postoupilo. Více než 80 % z těchto pacientů bylo spokojeno s ošetřením a znovu by jej i podstoupilo. I přes zájem pacientů o bělení zubů zůstává poměrně málo pacientů, kteří jej i reálně podstoupili. Vzhledem k dotazníkovému šetření může být hlavním faktorem cena, kdy rozdíl mezi představou pacientů a reálnou cenou v praxích je značný. Je tedy dobré aktivně nabádat pacienty k adekvátní péči o dutinu ústní a také je informovat o skutečnostech týkajících se některých volně dostupných výrobků pro zesvětlení zubů. Součástí praktické části je soubor kazuistik., kdy u pacientů byla provedena profesionální hygiena včetně návrhu dalšího postupu ošetření a některá z estetických procedur. Výstupem práce je vyhodnocení dotazníkového průzkumu a informační materiál pro stručné a jasné seznámení pacientů s výkony – depurace a polishing, pískování, bělení zubů.
Abstract v angličtině:
SUMMARY This bachelor’s thesis is focused on esthetic procedures provided by the dental hygienist. There is summarised information about the main esthetic procedures (airflow, polishing, teeth bleaching and application of dental jewellery) in the theoretical part. Two questionnaires were provided in practical part. The first one was targeted at patients of the dental hygienists and the second one targeted at dental hygienists, whose responses represent experience and opinions of dental experts. The result of questionnaires: The vast majority of patients is interested in the appearance of their teeth, they’re willing to invest their time and money into them. Dental hygienists are responsible for individual professional care about the patients’ teeth and for motivating patients to take care of their oral cavity. 75 % of DH said that they use more often airflow than polishing for removing extrinsic stains. 70 % of patients, who know airflow treatment were also treated by airflow. More than 80 % were satisfied with the result and they would undergo this procedure again. Only some patients were bleached, in spite of interest in bleaching teeth. Due to the result of the questionnaire the main factor could be the price, because there is a huge disparity in ideal price in patient’s opinion and current prices in the dental offices. It’s good to motivate patients to care about oral cavity and to inform them about OTC teeth bleaching products. The collection of case reports is the next part of the practical part. All patients underwent complex professional dental hygiene treatment including the suggestion of the next treatment and of the esthetic procedures. The outcome of the bachelor’s thesis is an evaluation of questionnaires and short handout for patients about esthetic procedures – polishing, airflow and teeth bleaching.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamila Svobodová 2.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kamila Svobodová 244 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kamila Svobodová 241 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Olga Jiroutová 475 kB
Stáhnout Posudek oponenta MDDr. Mgr. Aleš Leger 485 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Eva Gojišová 153 kB