velikost textu

Výskyt erozivních defektů tvrdých zubních tkání u dětí předškolního a mladšího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výskyt erozivních defektů tvrdých zubních tkání u dětí předškolního a mladšího školního věku
Název v angličtině:
The occurrence of dental hard tissue erosive defects in children of preschool and young school age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Radka Smetanová
Vedoucí:
MDDr. Diana Sádovská
Oponent:
MDDr. Soňa Zbránková
Id práce:
197960
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Stomatologická klinika (12-STOM)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Dentální hygienistka (BDH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Cíl: Po shrnutí základních poznatků o erozivních defektech tvrdých zubních tkání, které se vyskytují u dětí předškolního a mladšího školního věku byla provedena evaluace sledované skupiny dětí v mateřských školách s uvedením jedné klinické kasuistiky. Úvod: Erozivní defekt je ztráta tvrdých zubních tkání způsobená vlivem kyselin a může být potencován mechanickými vlivy. Kyseliny mohou být endogenního původu, jako je tomu u gastroezofageálního refluxu a regurgitací, nebo působí exogenně příjmem potravin a nápojů, vzácně pak u profesionálních poškození chrupu v chemických provozech. Soubor a metodika: Cílovou skupinou byly děti předškolního věku s dočasným chrupem. Od rodičů byla získána podrobná anamnéza cílená zejména na stravovací návyky dětí. Při vyšetření dětí byla zjišťována existence a incidence erozivních defektů TZT. Výsledky: Erozivní defekty se vyskytovaly u 35 % vyšetřovaných dětí. Ve většině případů se defekty nacházely na okluzní ploše dočasných molárů. Pro všechny děti s nálezem erozí je společné, že konzumují alespoň 2 z dotazovaných potravin několikrát za týden. Kazuistika 5 letého chlapce ukazuje chrup s výskytem erozí na všech dočasných molárech a demonstruje vyhodnocení výživového protokolu. Závěr: Při výskytu erozivních defektů tvrdých zubních tkání v dětském věku je nezbytná spolupráce s rodiči, jednak k získání informací o příčinách vzniku problému jednak k nácviku možností jeho prevence.
Abstract v angličtině:
Summary Aim: The basic knowledge of errosive hard dental tissue defects occurring in children of school age and younger evaluation was summarised. Then the evaluation of children in nursery schools have been made including one clinical case report. Introduction: Erosive defect is caused by the loss of hard dental tissue and may be potentiated by mechanical effects. Acid may be of endogenous origin as gastroesophageal reflux and regurgitation or they can be caused by exogenous income, food and beverages, rarely as professional dental damage in chemical operations. Controls and method: Followed group was consisted of preschool aged children with temporary teeth. The detailed history was obtained from the parents and it has been targeted mainly to the eating habits of children. The examination of children was concentrated to the existence and the incidence of errosive of TZT. Results: Erosive defects were found in 35 % investigated children. In most cases defects were sited at the occlusal surface on temporary molars. The consumption several times a week of at least two particular foods is common. The case report of 5 years old boy shows the teeth with erosion at all temporary molars and demonstrates the evaluation of the nutritional protocol. Conclusion: In childhood, it is essential to cooperate with parents, mainly to get information about the causes of the problem, as well as to train them how to prevent it. The presence and treatment of corrosive defects of hard dental tissue in children requires close cooperation with parents. Obtained information of the problem cause, serves for training of prevention.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radka Smetanová 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radka Smetanová 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radka Smetanová 248 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MDDr. Diana Sádovská 531 kB
Stáhnout Posudek oponenta MDDr. Soňa Zbránková 534 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Eva Gojišová 153 kB