velikost textu

Kalkulace cen ve stomatologii a jejich význam pro ekonomiku praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kalkulace cen ve stomatologii a jejich význam pro ekonomiku praxe
Název v angličtině:
Price Calculations in Dentistry and Its Influence on the Economics of Dental Practice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Novotná
Vedoucí:
Ing. Jindra Ševčíková
Oponent:
MUDr. Alena Hronová
Id práce:
197956
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Stomatologická klinika (12-STOM)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Dentální hygienistka (BDH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Úvod: Tématem bakalářské práce jsou cenové kalkulace ve stomatologické praxi se zaměřením na jejich celkový význam pro praxi. Je nesporné, že kalkulace cen mají vliv na fungování celé stomatologické ordinace. V prostředí stomatologie existuje celá řada výkonů, které nejsou, nebo jsou pouze částečně propláceny z veřejného zdravotního pojištění. Proto je důležité, aby lékař věděl, kolik stojí jedna minuta jeho práce, z této ceny potom vychází cena celého výkonu. Cíl: Cílem této práce bylo vysvětlit, jakým způsobem se tvoří ceny v zubní ordinaci a zejména vysvětlit význam cenových kalkulací. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit, jaký přístup volí samotní zubní lékaři vzhledem k cenotvorbě ve vlastní ordinaci, jakým způsobem ceny kalkulují, jestli si kalkulace zpracovávají sami nebo dávají přednost zpracování od specializované firmy. Další částí bylo na praktickém příkladu vysvětlit, jak se počítá minutová sazba. Metodika: Praktická část obsahuje dotazníkové šetření, ve kterém jsem oslovila zubní lékaře. Dotazník byl zpracován pomocí aplikace Formuláře Google a respondentům byl zaslán elektronickou poštou. Dotazník obsahoval 9 uzavřených a 1 nepovinnou otevřenou otázku a byl zaměřen na přístup lékařů k problematice cenových kalkulací v rámci stomatologické praxe. Další součástí praktické části bakalářské práce byl praktický výpočet kalkulace na základě zadaných údajů, konkrétně výpočet minutových nákladů. Výsledky: Odpovědi dotazovaných lékařů potvrdily tři ze čtyř mnou stanovených hypotéz. Dotazník ukázal, že 98 % lékařů ví o povinnosti mít cenové kalkulace výkonů a výrobků nabízených v ordinaci. Dvě třetiny lékařů si kalkulace nechávají zpracovat od specializované firmy, 29 % lékařů si kalkulace zpracovává samo a zbytek kalkulace vůbec nemá. Také jsem na základě dotazníku zjistila, že 64 % dotazovaných zná vzorec pro výpočet minutové sazby a 94 % lékařů ceník ve své ordinaci aktualizuje. Závěr: Praktická část ukázala, že téma cenových kalkulací v oblasti stomatologie je poměrně rozporuplné, názory lékařů byly totiž velmi různorodé. V práci jsem vysvětlila, proč jsou kalkulace cen skutečně nezbytnou součástí fungování celé stomatologické praxe. Z dotazníku však vyplynulo, že zdaleka ne všichni lékaři s touto myšlenkou souhlasí a často v kalkulacích vidí pouze další zbytečnou administrativu. Na druhou stranu existuje i mnoho stomatologů, kteří souhlasí, že cenové kalkulace jsou opravdu zásadní pro fungování praxe a jejich odborný růst.
Abstract v angličtině:
Summary Introduction: The topic of this Bachelor’s thesis are price calculations in dental practice, the main aim is to point out the importance of price calculations. It is unquestionable that calculations of prices influence work of the whole dental practice. In dentistry there are many procedures and products that are not fully payed from public health insurance. Some of them are not payed at all. So it is important for the dentist to know, how much one minute of his work costs. This price determines the cost of the whole procedure. Objective: The objective of this work was to explain, how price calculations in dentistry are made and the main point was to explain its significance. The aim of the practical part of the work was first of all to find out, what dentists think about price calculations, if they have them or how they make them. The second part consists of practical example of price calculation. Methodology: The practical part of the work includes questionnaire survey, which was made for dentists. The survey was created in the application called Google Forms and it was sent to the dentist by e- mail. The survey consisted of 9 questions in closed form and 1 optional open question and it was focused on the issue involving price calculations in dentistry. The second part was practical calculation of minute rate. Results: The answers from the survey confirmed 3 out of 4 hypothesis which I defined. The survey showed that 98 % of the dentists know about the obligation to have price calculation of each procedure and product that is offered in the dental practice. Two thirds of the dentists have their price calculations made by specialized firm, 29 % of the dentists make their price calculations by themselves and the rest doesn’t have them at all. I also found out that 64 % of respondents know the formula for minute rate and 94 % of them update their price list. Conclusion: The practical part of the work showed that the topic of the work is relatively controversial; the opinions of the dentists were quite diverse. In this work I explained, why price calculations are really essential part of the workings of the whole dental practice. On the one hand it emerged that not all dentists agree with this thought and they often see calculations only as pointless administrative paperwork. On the other hand there were many dentists who agreed that price calculations are truly essential part of the workings of dental practice and their own professional growth.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Novotná 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Novotná 237 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Novotná 236 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jindra Ševčíková 476 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Alena Hronová 439 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Eva Gojišová 153 kB